ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, GPSC દ્વારા 245 જગ્યાઓ માટે ચીફ ઓફિસર, રાજ્ય વેરા ઇન્સ્પેકટર, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.), જીલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ) વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

કુલ જગ્યા

245

GPSC ચીફ ઓફિસર ભરતી 2022

કુલ જગ્યા : 12

GPSC રાજ્ય વેરા અધિકારી (STI) ભરતી 2022

કુલ જગ્યા : 50

GPSC મદદનીશ ઈજનેર ભરતી 2022

કુલ જગ્યા : 77

GPSC ભરતી 2022 પસંદગી પ્રકિયા શું છે?

– ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રાથમિક પરીક્ષા (પ્રિલિમ્સ), મુખ્ય પરીક્ષા (મેઈન્સ) અને ઈન્ટરવ્યુ (GPSCના નિયમ મુજબ)નાં આધારે કરવામાં આવશે.

GPSC ભરતી 2022 અરજી કેવી રીતે કરવી?

– યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ gpsc.gujarat.gov.in પર જઈને અરજી કરી શકશે.

GPSC ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

– છેલ્લી તારીખ : 09-09-2022