અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023, 101 જગ્યાઓ માટે ભરતી

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: જામનગર મહાનગરપાલિકા ખાતેના અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ માટેની U.P.H.C. અને U.C.H.C.ની કુલ 101 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ojas.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના ઠરાવોથી શહેરી આરોગ્ય સેવાઓનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે જામનગર મ્યુનિસિપલ … Read more

SBI જુનિયર એસોસિયેટ ભરતી 2023: 8 હજારથી વધારે જગ્યાઓ માટે ભરતી

SBI જુનિયર એસોસિયેટ ભરતી 2023

SBI જુનિયર એસોસિયેટ ભરતી 2023: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કુલ 8283 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે 17-11-2023 થી ફોર્મ ભરવાના શરૂ થશે અને 07-12-2023 સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. SBI જુનિયર એસોસિયેટ ભરતી 2023 સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જુનિયર એસોસિયેટની 8283 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. … Read more

SSC કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 (GD) : 26,146 જગ્યાઓ માટે ભરતી

SSC કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 (GD)

SSC કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 (GD): સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (GD) (સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ (CAPFs), SSF અને રાઈફલમેન (GD-આસામ રાઈફલ))ની કુલ 26,146 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. SSC કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 (GD) SSC કોન્સ્ટેબલ (GD) ભરતી માટે કુલ 26,146 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત … Read more

વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 554 જગ્યાઓ માટે ભરતી, 8 પાસ ભરતી

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા: VMCના આરોગ્ય વિભાગના મેલેરીયા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન 2024, વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ તથા પાણીજન્ય રોગ નિયંત્રણલક્ષી વિવિધ ક્ષેત્રિય કામગીરી માટે U-PHC ખાતે 11 માસના કરાર આધારીત તદ્દન હંગામી ધોરણે પબ્લિક હેલ્થ વર્કર (PHW) અને ફિલ્ડ વર્કર (પુરુષ) (FW) જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ તારીખ 21-11-2023 થી 30-11-2023 સુધી મંગાવવામાં … Read more

GSSSB ભરતી 2023: 1200થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી

GSSSB ભરતી 2023

GSSSB ભરતી 2023: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જુદા જુદા વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીઓમાં વર્ગ – 3ના જુદા જુદા તાંત્રિક સંવર્ગોની 1246 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GSSSB ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ GSSSB ભરતી 2023 … Read more

આંગણવાડી ભરતી 2023: 10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 | આંગણવાડી ભરતી 2023

આંગણવાડી ભરતી 2023: સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) અંતર્ગત આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા, વિવિધ જીલ્લા પંચાયત/મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યરત આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ અંગે ઓનલાઈન ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. અંદાજીત કુલ 10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 સમગ્ર ગુજરાતમાં વિવિધ આંગણવાડીમાં કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી … Read more

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023: 10 પાસ અને 12 પાસ માટે ભરતી, 10,000થી વધુ જગ્યા

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 | આંગણવાડી ભરતી 2023

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023: ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ આંગણવાડીમાં 10,000થી વધુ આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતી મહિલા ઉમેદવાર e-hrms.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ Gujarat Anganwadi Bharti 2023Gujarat Anganwadi Recruitment 2023 પોસ્ટ કાર્યકર/તેડાગર કુલ જગ્યા 10,000+ … Read more

ગાંધીનગર હોમગાર્ડઝ ભરતી 2023: 10 પાસ માટે ભરતી

ગાંધીનગર હોમગાર્ડઝ ભરતી 2023 | Gandhinagar Home Guard Bharti 2023

ગાંધીનગર હોમગાર્ડઝ ભરતી 2023: ગાંધીનગર જીલ્લા હોમગાર્ડઝ તાબાના વિવિધ યુનિટો માટે 108 પુરુષ, 06 મહિલા મળી કુલ 114 હોમગાર્ડઝની ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સંપૂર્ણ જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવી. ગાંધીનગર હોમગાર્ડઝ ભરતી 2023 ગાંધીનગર જીલ્લાના ગાંધીનગર, ચિલોડા, ડભોડા, મોટી આદરજ, ઉવારસદ, ઉનાવા, દહેગામ, રખિયાલ, કલોક, માણસા માટે કુલ 114 જગ્યાઓ માટે … Read more

RMC લાઈવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર ભરતી 2023: 25000 પગાર

RMC લાઈવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર ભરતી 2023

RMC લાઈવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર ભરતી 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની પ્રાણી રંજાડ અંકુશ વિભાગની નીચેની વિગતે તદ્દન હંગામી ધોરણે 06 માસના કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુ તારીખ 09-11-2023, ગુરુવારના રોજ સવારે 11:00 કલાકથી 12:00 કલાક સુધી ડૉ. આંબેડકર ભવન, સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી, મીટીંગ હોલ, ઢેબર રોડ, રાજકોટ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે જેથી સબંધિત લાયકાત … Read more

RMC ફિલ્ડ વર્કર ભરતી 2023: ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

RMC ફિલ્ડ વર્કર ભરતી 2023

RMC ફિલ્ડ વર્કર ભરતી 2023: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ફિલ્ડ વર્કર સંવર્ગની જગ્યા માટે વિવિધ કેટેગરી વાઈઝ ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારોએ www.rmc.gov.in પર જઈને તારીખ 26-10-2023 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. RMC ફિલ્ડ વર્કર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ RMC ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ફિલ્ડ વર્કર કુલ જગ્યા 27 સંસ્થા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ