અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSSB MPHW Result: MPHW સિલેકશન લિસ્ટ 2023 જાહેર

GPSSB MPHW Result 2023

GPSSB MPHW Result 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલ મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (MPHW) પુરુષની પરીક્ષાનું આખરી સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. કુલ 1866 ઉમેદવારોનો આ લિસ્ટમાં સમાવેશ થયેલ છે.. પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. GPSSB MPHW Result 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 17/2021-2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GPSSB MPHW … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ