અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

BMC Recruitment: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (Bhavnagar Municipal Corporation) દ્વારા ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, લાઈવ સ્ટોક ઇન્સ્પેકટર, સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર વગેરેની કુલ 65 જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ojas વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ગાર્ડન સુપરવાઈઝર, … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ