અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gsssb.gujarat.gov.in

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને સચિવાલયના વિભાગો માટેની ભરતી માટે બીજ્જા તબક્કાના અંતે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લિસ્ટ 2022 જાહેર જાહેરાત ક્રમાંક ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ પોસ્ટ નામ બિનસચિવાલય ક્લાર્ક, ઓફીસ આસિસ્ટંટ કુલ જગ્યા ૩૯૦૦+ લેખિત … Read more

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ તા. 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 પોસ્ટ નામ ધોરણ … Read more

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 પોસ્ટ નામ ધોરણ … Read more

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 04-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર પોસ્ટ ટાઈટલ ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ