ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમ, પરીક્ષા પદ્ધતિમાં બદલાવ

ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમ

ગુજરાત પોલીસ ભરતી નવા નિયમ : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા રાજ્યના યુવાનો માટે રાજ્ય સરકારે લોકરક્ષકના વિવિધ સંવર્ગોની સંયુક્ત સીધી ભરતીની પરીક્ષા પધ્ધતિમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કર્યા છે. જે અંતર્ગત અગાઉ લોકરક્ષકની ભરતીમાં શારીરિક કસોટી લેવામાં આવતી હતી. તેમાં દોડના ગુણ આપવામાં આવતા હતા. જેના બદલે હવે દોડ ફક્ત નિયત સમયમાં પાસ કરવાની રહેશે, તેના કોઈ … Read more

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : લોકરક્ષક બોર્ડ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી પૂર્ણ કર્યા બાદ હાલમાં જ કામચલાઉ યાદી પસંદગી યાદી તથા માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કેટેગરી પ્રમાણે પણ યાદી અને માર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ નામ LRD ભરતી … Read more

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર, ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો @lrdgujarat2021.in

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર : હાલમાં ચાલી રહેલ લોકરક્ષક ભરતી પ્રક્રિયા અન્વયે દસ્તાવેજ ચકાસણી તા.29/08/2022 થી શરુ થનાર છે જે માટેના કોલ લેટર સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર મુકવામાં આવેલ છે. તમામ ઉમેદવારોએ પોતાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી લેવા. તમામ અપડેટ માટે સત્તાવાર વેબ સાઈટની મુલાકાત લેતા રહો. LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર … Read more

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર @lrbgujarat2018.in

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેર : લોકરક્ષક દળ કેડર-૨૦૧૮ પ્રતિક્ષાયાદી મહિલા ઉમેદવાર ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન કોલ લેટર 2022 જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારો તેમના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી લેવા. મહિલા ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેના કોલલેટર તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ નારોજ કલાકઃ ૧૪.૦૦ વાગ્યાથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરમૂકી ગયેલ છે. LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર જાહેરાત ક્રમાંક LRB/201819/1 પોસ્ટ … Read more