અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023, ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પ્રશ્નપત્ર 2023

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4)ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ હતી જેની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-07-૨૦૨૩ન રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. Gujarat High Court Peon Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક આર.સી./1434/2022 પોસ્ટ ટાઈટલ હાઇકોર્ટ પટાવાળા પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ High Court Peon … Read more

Talati Question Paper 2023: તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023, તલાટી પેપર સોલ્યુશન

Talati Question Paper 2023

Talati Question Paper 2023, તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 07-05-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. Talati Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB Talati Question Paper 2023 કુલ જગ્યા 3400+ … Read more

TET 2 Question Paper 2023: TET 2 પ્રશ્નપત્ર 2023

TET 2 Question Paper 2023

TET 2 Question Paper 2023, TET 2 પ્રશ્નપત્ર 2023: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક રાપબો/TET-II/૨૦૨૨/૯૬૨૩-૯૭૦૯ “શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET-II)-૨૦૨૨-૨૩” પરીક્ષા તારીખ 23-04-2023 (રવિવાર)ના રોજ બપોરે 03:00 કલાકથી સાંજે 05:00 કલાક દરમ્યાન રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં યોજાઈ હતી. TET 2 Question Paper 2023 આજ રોજ એટલે કે જાહેરાત ક્રમાંક રાપબો/TET-II/૨૦૨૨/૯૬૨૩-૯૭૦૯ “શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET-II)-૨૦૨૨-૨૩” પરીક્ષાનું … Read more

Junior Clerk Question Paper 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

Junior Clerk Question Paper 2023, જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. કુલ 1181 જગ્યાઓ માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ