Question Paper - MY OJAS UPDATE

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર 2023, આજ રોજ યોજાઈ પરીક્ષા

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર 2023

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર 2023: આજ રોજ લેવાયેલ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 552 જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર. પરીક્ષા તારીખ 08-10-2023ના રોજ બપોરના 13:00 થી 15:00 કલાક દરમિયાન યોજાય હતી. VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્ર 2023 આજ રોજ એટલે કે જાહેરાત ક્રમાંક : 996/2021-22 VMC જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 તારીખ 08-10-2023ના … Read more

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023, ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા પ્રશ્નપત્ર 2023

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023

Gujarat High Court Peon Question Paper 2023: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા (વર્ગ 4)ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ હતી જેની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-07-૨૦૨૩ન રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. Gujarat High Court Peon Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક આર.સી./1434/2022 પોસ્ટ ટાઈટલ હાઇકોર્ટ પટાવાળા પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ High Court Peon … Read more

Talati Question Paper 2023: તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023, તલાટી પેપર સોલ્યુશન

Talati Question Paper 2023

Talati Question Paper 2023, તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 07-05-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. Talati Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB Talati Question Paper 2023 કુલ જગ્યા 3400+ … Read more

TET 2 Question Paper 2023: TET 2 પ્રશ્નપત્ર 2023

TET 2 Question Paper 2023

TET 2 Question Paper 2023, TET 2 પ્રશ્નપત્ર 2023: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક રાપબો/TET-II/૨૦૨૨/૯૬૨૩-૯૭૦૯ “શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET-II)-૨૦૨૨-૨૩” પરીક્ષા તારીખ 23-04-2023 (રવિવાર)ના રોજ બપોરે 03:00 કલાકથી સાંજે 05:00 કલાક દરમ્યાન રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં યોજાઈ હતી. TET 2 Question Paper 2023 આજ રોજ એટલે કે જાહેરાત ક્રમાંક રાપબો/TET-II/૨૦૨૨/૯૬૨૩-૯૭૦૯ “શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી (TET-II)-૨૦૨૨-૨૩” પરીક્ષાનું … Read more

Junior Clerk Question Paper 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

Junior Clerk Question Paper 2023, જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. કુલ 1181 જગ્યાઓ માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB … Read more