ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 @anubandham.gujarat.gov.in

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : નિયામક, રોજગાર અને તાલીમ વિભાગ દ્વારા ગુજરાતના દરેક જીલ્લામાં રોજગાર કચેરી મારફતે રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સરકારી, પ્રાઈવેટ કંપનીઓ દ્વારા આ રોજગાર ભરતી મેળા મારફતે ઉમેદવારોની પસંગી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ નામ ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ પ્રકાર ભરતી મેળા … Read more