અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GPSC ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2022

GPSC ભરતી 2022 : ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, GPSC દ્વારા 245 જગ્યાઓ માટે ચીફ ઓફિસર, રાજ્ય વેરા ઇન્સ્પેકટર, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.), જીલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ) વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. GPSC ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GPSC ભરતી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ