અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GPSCની પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી, કઈ પરીક્ષા તે જુઓ

GPSCની પરીક્ષાઓ મોકૂફ

GPSCની પરીક્ષાઓ મોકૂફ: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા એક અગત્યની જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે જાહેરાત ક્રમાંક 50/2023-24, 57/2023-24, 49/2023-24, 56/2023-24, 55/2023-24, 51/2023-24, 52/2023-24ની પ્રાથમિક કસોટીઓ મોકૂફ રાખવા બાબત. GPSCની પરીક્ષાઓ મોકૂફ આયોગ દ્વારા અધિક મદદનીશ ઈજનેર, પ્રિન્સીપાલ, નિમ્ન વૈજ્ઞાનિક અધિકારી, ઔષધ નિરીક્ષક અધિકારી, લઘુ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, સિનિયર સાયન્ટીફીક આસિસ્ટન્ટની ડિસેમ્બર 2023માં યોજાનાર હતી. જે વહીવટી … Read more

GPSC Exam Date Change: GPSC ની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર, GPSC પરીક્ષાની તારીખમાં બદલાવ

GPSC Exam Date Change

GPSC Exam Date Change: ગુજરાત જાહેર સેવા પસંદગી મંડળ GPSC દ્વારા કરવામાં આવતી ભરતીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આયોગની જાહેરાત ક્રમાંક 47/2023-24, ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-1, ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વર્ગ-1/2, ગુજરાત નગ૨પાલિકા મુખ્ય અધિકારી સેવા, વર્ગ-2ની પ્રાથમિક કસોટી તારીખમાં ફેરફાર કરાયો છે. GPSC Exam Date Change ગુજરાત પબ્લીક સર્વીસ કમીશન … Read more

GPSC DySO કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો: 15 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાશે પરીક્ષા

GPSC DySO કોલ લેટર 2023

GPSC DySO કોલ લેટર: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક 42/202324, નાયબ સેક્શન અધિકારી, વર્ગ 3 અને નાયબ મામલતદાર, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 127 જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા તારીખ 15-10-2023ને રવિવારના રોજ 11:00 થી 01:00 સમયે યોજવામાં આવશે. GPSC DySO Call Letter ડાઉનલોડ કરવાના હાલ શરૂ છે. GPSC DySO કોલ લેટર 2023 … Read more

GPSC ભરતી 2023: 88 જગ્યાઓ માટે ભરતી @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2023

GPSC ભરતી 2023 : ગુજરાત જાહેરાત સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા મદદનીશ ઇજનેર વર્ગ 2, ઔધોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય અધિકારી અને અન્ય 88 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GPSC ભરતી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 11/2023-24 થી 26/2023-24 પોસ્ટ ટાઈટલ GPSC ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ વિવિધ કુલ … Read more

GPSC ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @gpsc.gujarat.gov.in

GPSC ભરતી 2022

GPSC ભરતી 2022 : ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન, GPSC દ્વારા 245 જગ્યાઓ માટે ચીફ ઓફિસર, રાજ્ય વેરા ઇન્સ્પેકટર, સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિ.જા.), જીલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ) વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. GPSC ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GPSC ભરતી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ