અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો @vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ : ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, ગાંધીનગર બહાર પાડેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં વિદ્યાસહાય ભરતી (1 થી 5 અને 6 થી 8 ગજરાતી માધ્યમ)ની સામાન્ય અને ઘટની જગ્યાઓ માટે વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર બાબત. વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ (પ્રતીક્ષાયાદી તબ્બકો) પોસ્ટ નામ વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ