અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો @vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ : ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, ગાંધીનગર બહાર પાડેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં વિદ્યાસહાય ભરતી (1 થી 5 અને 6 થી 8 ગજરાતી માધ્યમ)ની સામાન્ય અને ઘટની જગ્યાઓ માટે વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર બાબત. વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ (પ્રતીક્ષાયાદી તબ્બકો) પોસ્ટ નામ વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 વેઇટિંગ રાઉન્ડ સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ