અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Talati Answer Key: તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 09-05-2023ના રોજ તલાટી આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી આન્સર કી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

Talati Question Paper 2023: તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023, તલાટી પેપર સોલ્યુશન

Talati Question Paper 2023

Talati Question Paper 2023, તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 07-05-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. Talati Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB Talati Question Paper 2023 કુલ જગ્યા 3400+ … Read more

Talati Exam 2023: તલાટી પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના

તલાટી પરીક્ષા 2023 | Talati Exam 2023

Talati Exam: તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર તલાટી પરીક્ષા 2023નું આયોજન રાજ્યના વિવિધ જીલ્લામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા, સુરત અને પાટણ ખાતે એક પરીક્ષા કેન્દ્રના નામ અને સરનામાં ફેરફાર થયેલ છે. આ પણ જુઓ : તલાટી કોલ લેટર 2023 તલાટી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રા પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07-05-2023 … Read more

તલાટી કોલ લેટર 2023: 7 મેના રોજ લેવાનાર તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર

તલાટી કોલ લેટર 2023

તલાટી કોલ લેટર 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 તલાટી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07 મે 2023ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. તલાટી કોલ લેટર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) … Read more

તલાટી પરીક્ષા 2023: સંમતિ ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

તલાટી પરીક્ષા 2023

તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા યોજાનાર તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 (Talati Exam 2023) તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર છે. સંસાધનોનો ખોટો ઉપયોગ ન થાય તે માટે સરકારે નવો નિર્ણય લીધો છે, પહેલા ઉમેદવારો પાસેથી કન્ફર્મેશન લેવામાં આવશે, જે કન્ફર્મેશન આપશે તેમની જ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા 2023 મળતી માહિતી અનુસાર … Read more

Talati Exam Date: તલાટી પરીક્ષા તારીખ જાહેર, 7 મે એ લેવાશે

Talati Exam 2023 | તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

Talati Exam, તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ ભરતી તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માટે બ્રેકીંગ ન્યુઝ. તલાટી પરીક્ષા પાછી ઠેલાઈ, 30 એપ્રિલ તારીખે લેવાનારી તલાટીની પરીક્ષા 7મી મે એ લેવાશે, ઋષિકેશ પટેલની જાહેરાત. તલાટી મંત્રીની પરીક્ષાની તારીખ 7 મેના રોજ લેવાશે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

Junior Clerk Answer Key 2023: જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023

Junior Clerk Answer Key 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 09-04-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 11-04-2023ના રોજ જુનિયર ક્લાર્ક આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. Junior Clerk Answer Key 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ … Read more

Junior Clerk Question Paper 2023: જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023

Junior Clerk Question Paper 2023, જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 09-04-2023ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. કુલ 1181 જગ્યાઓ માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB … Read more

GPSSB Junior Clerk Exam: પરીક્ષામાં હાજર રહેનાર દરેક ઉમેદવારને ખર્ચ પેટે 254 આપવામાં આવશે

GPSSB Junior Clerk Exam 2023

GPSSB Junior Clerk Exam: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક 12/2122 જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ / હિસાબી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 09-04-2023 (રવિવાર)ના રોજ બપોરે 12:30 કલાકથી 13:30 કલાક દરમિયાન મંડળ દ્વારા યોજવામાં આવનાર છે. તો કેન્દ્ર ખાતે આવવા જવા ખર્ચ પેટે 254 ચુકવવામાં આવશે. GPSSB Junior Clerk Exam 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા … Read more

Junior Clerk Call Letter: જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

Junior Clerk Call Letter 2023

Junior Clerk Call Letter, જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 09 એપ્રિલ 2023ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. Junior Clerk Call Letter … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ