અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા: એપ્રિલ મહિનામાં લેવાશે જુનીયર કલાર્ક પરીક્ષા

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા: હસમુખ પટેલ સાહેબ શ્રી દ્વારા GPSSBનો ચાર્જ સાંભળ્યા બાદ જાહેર કર્યું છે કે જુનિયર કલાર્કની રદ થયેલ પરીક્ષા એપ્રિલ મહિનામાં લેવામાં આવશે. અગાઉં 29 જાન્યુઆરીના રોજ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી. જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા પોસ્ટ નામ જુનીયર ક્લાર્ક … Read more

Junior Clerk Exam Pattern: જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023 | જુનિયર ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023 : ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. આપડે આજે જુનિયર ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ અને જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ વિશે માહિતી મેળવીએ. પરીક્ષા તારીખ 29-01-2023 આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ … Read more

GPSSB EXAM: જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 : જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 29 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનિયર … Read more

GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ