WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો

GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. GPSSB ગ્રામ સેવક ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 … Read more

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો