અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

Talati Answer Key: તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023

તલાટી આન્સર કી 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓના વિવિધ સેન્ટરો ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તારીખ 09-05-2023ના રોજ તલાટી આન્સર કી 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી આન્સર કી 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 12/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

Talati Question Paper 2023: તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023, તલાટી પેપર સોલ્યુશન

Talati Question Paper 2023

Talati Question Paper 2023, તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી)ની પરીક્ષાનું આયોજન તારીખ 07-05-2023ના રોજ રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. Talati Question Paper 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પ્રશ્નપત્ર 2023 પોસ્ટ નામ GPSSB Talati Question Paper 2023 કુલ જગ્યા 3400+ … Read more

Talati Exam 2023: તલાટી પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના

તલાટી પરીક્ષા 2023 | Talati Exam 2023

Talati Exam: તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર તલાટી પરીક્ષા 2023નું આયોજન રાજ્યના વિવિધ જીલ્લામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા, સુરત અને પાટણ ખાતે એક પરીક્ષા કેન્દ્રના નામ અને સરનામાં ફેરફાર થયેલ છે. આ પણ જુઓ : તલાટી કોલ લેટર 2023 તલાટી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રા પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07-05-2023 … Read more

તલાટી કોલ લેટર 2023: 7 મેના રોજ લેવાનાર તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર

તલાટી કોલ લેટર 2023

તલાટી કોલ લેટર 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 તલાટી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 07 મે 2023ના રોજ યોજવામાં આવનાર છે. ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર જઈને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. તલાટી કોલ લેટર 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી મંત્રી) … Read more

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2023 | તલાટી અભ્યાસક્રમ 2023

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2023

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2023 : ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2023 જાહેર કરવામાં આવી છે. આપડે આજે તલાટી અભ્યાસક્રમ અને તલાટી પેપર સ્ટાઈલ વિશે માહિતી મેળવીએ. પરીક્ષાનું આયોજન થોડાક દિવસોમાં કરવામાં આવશે. તલાટી કોલ લેટર 2023 તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2023 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2023 પોસ્ટ … Read more

તલાટી મોડેલ પેપર 1: પરીક્ષાની તૈયારી માટે બેસ્ટ, Talati Model Paper

તલાટી મોડેલ પેપર 1

તલાટી મોડેલ પેપર 1 : ગુજરાત પંચાયત સેવા સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી 2022 જાહેર કરવામાં આવી હતી જેની લેખિત પરીક્ષા હવે જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય તે માટે મોડેલ પેપર બનાવવા આવ્યા છે ચાલો આ લેખમાં તેના વિશે વાત કરીએ. તલાટી મોડેલ પેપર 1 આ પણ જુઓ : તલાટી મોડેલ … Read more

તલાટી પરીક્ષા 2023: સંમતિ ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો

તલાટી પરીક્ષા 2023

તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા યોજાનાર તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 (Talati Exam 2023) તારીખ 07-05-2023ના રોજ યોજાનાર છે. સંસાધનોનો ખોટો ઉપયોગ ન થાય તે માટે સરકારે નવો નિર્ણય લીધો છે, પહેલા ઉમેદવારો પાસેથી કન્ફર્મેશન લેવામાં આવશે, જે કન્ફર્મેશન આપશે તેમની જ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા 2023 મળતી માહિતી અનુસાર … Read more

Talati Exam Date: તલાટી પરીક્ષા તારીખ જાહેર, 7 મે એ લેવાશે

Talati Exam 2023 | તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023

Talati Exam, તલાટી પરીક્ષા 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ ભરતી તલાટી મંત્રી પરીક્ષા માટે બ્રેકીંગ ન્યુઝ. તલાટી પરીક્ષા પાછી ઠેલાઈ, 30 એપ્રિલ તારીખે લેવાનારી તલાટીની પરીક્ષા 7મી મે એ લેવાશે, ઋષિકેશ પટેલની જાહેરાત. તલાટી મંત્રીની પરીક્ષાની તારીખ 7 મેના રોજ લેવાશે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા 2023 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

તલાટી મોડેલ પેપર 2

તલાટી મોડેલ પેપર 2

તલાટી મોડેલ પેપર 2 : ગુજરાત પંચાયત સેવા સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ભરતી 2022 જાહેર કરવામાં આવી હતી જેની લેખિત પરીક્ષા તારીખ 29-01-2023ના રોજ લેવામાં આવશે. તલાટી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થાય તે માટે મોડેલ પેપર બનાવવા આવ્યા છે ચાલો આ લેખમાં તેના વિષે વાત કરીએ. તલાટી મોડેલ પેપર 2 પોસ્ટ નામ તલાટી મોડેલ પેપર … Read more

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 | જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 @gpssb.gujarat.gov.in

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022

તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 અને તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. હાલમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે અને તલાટીની પરીક્ષા તારીખ ટૂંક જ સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ