અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 | તલાટી અભ્યાસક્રમ 2022

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022

તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી મંત્રી પરીક્ષા તારીખ 2022 જાહેર કરવામાં આવી છે. આપડે આજે તલાટી અભ્યાસક્રમ અને તલાટી પેપર સ્ટાઈલ વિશે માહિતી મેળવીએ. પરીક્ષાનું આયોજના 29-01-2022ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 જાહેરાત ક્રમાંક ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ પોસ્ટ ટાઈટલ તલાટી પેપર સ્ટાઈલ 2022 પોસ્ટ નામ તલાટી અભ્યાસક્રમ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ