અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ ભરતી 2022 : GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, મધ્યસ્થ યંત્રાલય, નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ ખાતે એપ્રેન્ટિસ એકટ -૧૯૬૧ હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર વેલ્ડર, પેઈન્ટર અને ઈલેક્ટ્રીશીયન ટ્રેડના આઈ.ટી.આઈ પાસ (NCVT ફરજીયાત) ફ્રેશર ઉમેદવારો માટે GSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. GSRTC નરોડા પાટીયા અમદાવાદ … Read more

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, અમદાવાદ વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એકટ 1961 પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર કોપા, ડીઝલ મીકેનીક / ડીઝલ મીકેનીક એન્જીન, ઈલેક્ટ્રીશીયન, એમ.એમ.વી., વાયરમેન, વેલ્ડર ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ પાસ ઉમેદવારો માટે માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, ભરૂચ વિભાગમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર નિયત કરેલ ટ્રેડોમાં જેવા કે એમ.એમ.વી., ડીઝલ મીકે., વેલ્ડર, ઓટો ઈલે., ઈલે. બોડીબિલ્ડર, કો.પા. વાયરમેન આઈ.ટી.આઈ.માં પાસ ઉમેદવારો માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો. GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GSRTC … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ