વનરક્ષક અભ્યાસક્રમ, ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ લેખિત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

વનરક્ષક અભ્યાસક્રમ

વનરક્ષક અભ્યાસક્રમ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વન રક્ષક, વર્ગ-3ની સીધી ભરતી માટે વનરક્ષક અભ્યાસક્રમ આ મુજબ છે જેની લેખિત પરીક્ષા તારીખ 08-02-2024થી શરૂ થશે. વનરક્ષક અભ્યાસક્રમ Subject (A) : General Knowledge (25% Marks) ઈતિહાસ સાંસ્કૃતિક વારસો ભારતનું બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થા (Indian Constitution) ભૌતિક ભૂગોળ ગુજરાતની ભૂગોળ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રાદેશિક તથા રાષ્ટ્રીય … Read more

વનરક્ષક પરીક્ષા તારીખ જાહેર: ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા તારીખ 2023

વનરક્ષક પરીક્ષા તારીખ જાહેર

વનરક્ષક પરીક્ષા તારીખ જાહેર : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વન રક્ષક, વર્ગ-3ની સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લેખિત પરીક્ષા તારીખ 08-02-2024થી શરૂ થશે. વનરક્ષક પરીક્ષા તારીખ જાહેર ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગાંધીનગર હસ્તકની વન રક્ષક, વર્ગ – 3ની સીધી ભરતીથી ભરવા … Read more

વનરક્ષક પરીક્ષા 2023: હવે ફોરેસ્ટ પરીક્ષા માટે પણ સંમતીપત્રક આવું જરૂરી

વનરક્ષક પરીક્ષા 2023

વનરક્ષક પરીક્ષા 2023, ફોરેસ્ટ પરીક્ષા 2023: જાહેરાત ક્રમાંક FOREST/202223/1 વનરક્ષક વર્ગ 3 પરીક્ષા આપનાર તમામ ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચના, હવે વનરક્ષક પરીક્ષા માટે પણ સંમતી પત્રક આપવું જરૂરી. ભરતીની જાહેરાત અન્વયે નોંધાયેલ ઉમેદવારોની પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં યોજવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે. વનરક્ષક પરીક્ષા 2023 વનરક્ષક વર્ગ 3ની જગ્યાઓ જીલ્લા આધારિત છે. ઉમેદવારોએ જે … Read more