અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર: 552 જગ્યાઓ

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ

VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ જાહેર: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જુનિયર ક્લાર્ક વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 552 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેલ તેની લેખિત પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. VMC જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ VMC Junior Clerk Exam Date: VMC જુનિયર ક્લાર્ક માટે અગાઉ તારીખ 16-02-2023 થી 28-02-2022 (10-04-2022 … Read more

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક દસ્તાવેજ ચકાસણી ઓનલાઈન

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક દસ્તાવેજ ચકાસણી ઓનલાઈન

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક દસ્તાવેજ ચકાસણી ઓનલાઈન : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક ૧૫૦/૨૦૧૮૧૯ અન્વયે ગુજરાત સરકારના સચિવાલયના વિભાગો વિવિધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહેસૂલ વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની કલેકટર કચેરીઓ માટે “બિનસચિવાલય કારકુન” અને સચિવાલયના વિભાગ તેમજ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ માટે “ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ” વર્ગ – 3 સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ