અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: VMC Apprentices Bharti 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં વિવિધ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસની જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ VMC Apprentices Bharti 2023 કુલ જગ્યા – સંસ્થા વડોદરા … Read more

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: 36 જગ્યાઓ માટે ભરતી

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેડીકલ ઓફિસર, સ્ટાફ નર્સ, એમ.પી.એચ.ડબલ્યુ વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. પોસ્ટ ટાઈટલ જામનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ મેડીકલ ઓફિસર અને અન્ય કુલ જગ્યા 36 છેલ્લી તારીખ 15 માર્ચ 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ mcjamnagar.com અરજી પ્રક્રિયા ઓફ લાઈન આ પણ … Read more

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી / રાણીપ આઈટીઆઈ રાણીપ, અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળો અમદાવાદ 2023નું આયોજન થયેલ છે. આ ભરતી મેળામાં 20થી વધુ કંપનીઓ દ્વારા 1000થી વધુ જગ્યાઓ માટે job ઓફર થશે. અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ અમદાવાદ … Read more

DHS Devbhumi Dwarka: DHS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2023

DHS Devbhumi Dwarka Bharti 2023

DHS Devbhumi Dwarka, DHS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2023: ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી અંતર્ગત 11 માસના કરારના ધોરણે ફિક્સ માસિક મહેનતાણાથી વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા તથા તેની પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવી. DHS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ DHS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2023 (DHS Devbhumi Dwarka) પોસ્ટ નામ … Read more

GSRTC Bharuch: GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, ભરૂચ વિભાગમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર નિયત કરેલ ટ્રેડોમાં જેવા કે એમ.એમ.વી., ડીઝલ મીકે. આઈ.ટી.આઈ.માં પાસ ઉમેદવારો માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો. GSRTC ભરૂચ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ GSRTC ભરૂચ ભરતી 2023 (GSRTC Bharuch) … Read more

NHM Vadodara: NHM વડોદરા ભરતી 2023

NHM Vadodara Bharti 2023

NHM Vadodara: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત વડોદરા ઝોન હસ્તકના જીલ્લા વડોદરા/ છોટા ઉદેપુર/ ભરૂચ/ નર્મદા/ પંચમહાલ/ મહીસાગર/ દાહોદ/ વડોદરા કોર્પોરેશન ખાતે આવેલ હોસ્પિટલ, જીલ્લા ખાતે આવેલ હોસ્પિટલ, ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલ, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલ, મેડીકલ કોલેજ અને સા.આ.કેન્દ્રમાં વર્ષ 2022-23 માટે મંજુરથયેલ કરાર આધારિત સ્ટાફની ખાલી જગ્યાઓ 11 માસના કરારીય ધોરણે ભરવા તથા પ્ર્રતીક્ષાયાદી બનાવવા સદર હું … Read more

રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર ભરતી 2023

રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર ભરતી 2023

રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર ભરતી 2023: ગુજરાત નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત વિવિધ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ રીજીયોનલ પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ યુનિટ ગાંધીનગર ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ વિવિધ … Read more

MDM Navsari: MDM નવસારી ભરતી 2023

MDM Navsari ભરતી 2023

MDM Navsari, MDM નવસારી ભરતી 2023: મધ્યાહન ભોજન યોજના શાખા નવસારી દ્વારા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા કક્ષાની તેમજ તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં 11 માસના કરાર આધારીત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. MDM નવસારી ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM નવસારી ભરતી 2023 (MDM Navsari) પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો ઓર્ડિનેટરMDM તાલુકા સુપરવાઈઝર … Read more

DHS Surendranagar: ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2023, FHW, સ્ટાફનર્સ, લેબ ટેક્નીશીયન વગેરે જગ્યાઓ

DHS Surendranagar Bharti 2023

DHS Surendranagar, DHS સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2023: ડીસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી સુરેન્દ્રનગર ખાતે એન.એસ.એમ અંતર્ગત 11 માસના કરાર ધોરણે FHW, સ્ટાફનર્સ, લેબ ટેક્નીશીયન વગેરે જગ્યાઓ ભરવા તથા તેની ભવિષ્યમાં ખાલી પાડનાર જગ્યાઓ માટે પ્રતીક્ષાયાદી તૈયાર કરવા માટે સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. DHS Surendranagar Bharti 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ DHS … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ