ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

SDAU ભરતી 2024

SDAU ભરતી 2024

SDAU ભરતી 2024 : સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સીટીની કચેરીઓમાં આપેલ વર્ગ 3 સંવર્ગની ખેતીવાડી અધિકારી / સીનીયર રીસર્ચ આસીસ્ટન્ટ અને તેની સમકક્ષ (કૃષિ/બાગાયત) તેમજ ખેતીવાડી મદદનીશ અને તેની સમકક્ષ (કૃષિ/બાગાયત)ની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. SDAU ભરતી 2024 શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં યુનિવર્સીટીની વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઈન … Read more

GSSSB Bharti : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 266 જગ્યાઓ માટે ભરતી

GSSSB Bharti 2024

GSSSB Bharti 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી, હિસાબ અને તિજોરીની કચેરી હસ્તકની “પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર”, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 116 જગ્યા અને “હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 150 જગ્યાઓ સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મારફતે સીધી ભરતીથી … Read more

GSSSB ભરતી: 5202 જગ્યાઓ માટે ભરતી, જુનિયર ક્લાર્ક, સિનીયર કલાર્ક, હેડ ક્લાર્ક વગેરે

GSSSB ભરતી 2024

GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ 3 (ગ્રુપ A તથા ગ્રુપ B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Service Class III)(Group A and Group B) (Combined Competitive Examination) માટે જુનિયર ક્લાર્ક, સિનીયર ક્લાર્ક, હેડ કલાર્ક વગેરે જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો … Read more

NHM Kutch ભરતી 2024 : સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યાઓ

NHM Kutch ભરતી 2024

NHM Kutch ભરતી 2024 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત કચ્છ જિલ્લામાં એકાઉન્ટન્ટ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસના કરાર આધારે ભરવા તથા તેમજ ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાઓ માટે તેની પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. માન્ય લાયકાત ધરાવતા ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. NHM Kutch ભરતી 2024 પોસ્ટ … Read more

GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2024 : 3 પાસ કે તેથી વધુ અભ્યાસ

GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2024

GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2024 : સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળમાં માનદ સભ્યોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા હોય અને 3 ધોરણ પાસથી વધારે અભ્યાસ કરેલ હોય, તેવા ઉમેદવારો માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા પછી અરજી કરવી. GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2024 ઉમેદવારોએ વઢવાણ, જોરાવરનગર, સાયલા પોલીસ … Read more

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024: 46 જગ્યાઓ માટે ભરતી

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024: Junagadh Municipal Corporationની મંજુર થયેલ સેટઅપ પૈકીની નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે નિયત નમુનામાં Junagadh Mahanagarpalikaની વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. લાયકાત ધરવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 પોસ્ટ ટાઈટલ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024Junagadh Municipal Corporation Bharti 2024Junagadh Mahanagarpalika Bharti 2024 … Read more

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24, એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023: કડી નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ તથા સરકારશ્રીની મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના હેઠળ વિવિધ ટ્રેડમાં સને 2023-24ના વર્ષમાં એપ્રેન્ટીસની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ લાયકાત આધાર પુરાવા લઇ અરજી સાથે તારીખ 18-01-2024ના રોજ સવારના 10:00 કલાકે નગરપાલિકા કાર્યાલય ખાતે હાજર રહેવું. કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023 કડી નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળામાં વિવિધ … Read more

GSSSB ભરતી 2024: 188 જગ્યાઓ, આંકડા મદદનીશ, સંશોધન મદદનીશ

GSSSB ભરતી 2024

GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 226/202324 સંશોધન મદદનીશ વર્ગ-3 અને આંકડા મદદનીશ વર્ગ-3ની કુલ 188 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો GSSSB Bharti 2024ની જાહેરાત વાંચ્યા બાદ GSSSB Recruitment 2024 માટે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GSSSB ભરતી 2024 જાહેરાત ક્રમાંક 226/202324 … Read more

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2023, એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે ભરતી

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2023

GSRTC અમદાવાદ ભરતી 2023 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના મધ્યસ્થ યંત્રાલય, નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એકટ 1961 હેઠળ નિયમાનુસાર ઈલેક્ટ્રીશીયન, મશીનીસ્ટ, શીટ મેટલ વર્કર, વેલ્ડર, એમ.વી.બી.બી., પેઈન્ટર, મોટર મીકેનીક, કોપા ટ્રેડમાં આઈટીઆઈ પાસ (NCVT ફરજીયાત) અથવા જરૂરી લધુતમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ