ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

GPSC ભરતી 2023: 309 જગ્યાઓ માટે ભરતી

GPSC ભરતી 2023

GPSC ભરતી 2023: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હસ્તકની મેડીકલ કોલેજ અને તેને સંલગ્નસંસ્થાઓ ખાતે વિવિધ વિષયોના મદદનીશ પ્રાધ્યાયક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વર્ગ 1ની વિવિધ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જઈને 15-12-2023 થી 01-01-2024 સુધી અરજી કરવાની રહેશે. 309 જગ્યાઓ માટે ભરતી 01-01-2024 સુધી અરજી કરવાની રહેશે. gpsc-ojas.gujarat.gov.in … Read more

GPSC Bharti: GPSC દ્વારા 388 જગ્યાઓ માટે ભરતી

GPSC Bharti 2023

GPSC Bharti: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા મામલતદાર, રાજ્ય વેરા અધિકારી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને અન્ય કુલ 388 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 08-09-2023 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. GPSC Bharti 2023 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 44/2023-24 થી જાહેરાત ક્રમાંક 52/2023-24 તારીખ 24-08-2023 બપોરના 13:00 કલાકથી … Read more

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ