કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24, એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો - MY OJAS UPDATE

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24, એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023: કડી નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ તથા સરકારશ્રીની મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના હેઠળ વિવિધ ટ્રેડમાં સને 2023-24ના વર્ષમાં એપ્રેન્ટીસની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ લાયકાત આધાર પુરાવા લઇ અરજી સાથે તારીખ 18-01-2024ના રોજ સવારના 10:00 કલાકે નગરપાલિકા કાર્યાલય ખાતે હાજર રહેવું.

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023

કડી નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળામાં વિવિધ ટ્રેડ માટે તારીખ 18-01-2024ના રોજ વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુંનું આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી મેળામાં લાભ લઇ શકશે.

Kadi Nagarpalika Bharti 2023 / Kadi Nagarplika Recruitment 2023 / કડી નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો 2023 / એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24
કડી નગરપાલિકા ભરતી 2023-24

Kadi Nagarpalika Bharti 2023

ટ્રેડનું નામકુલ જગ્યાલાયકાત
સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર3સરકાર માન્ય સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરનો કોર્સ
સિવિલ એન્જિનિયર2ડિપ્લોમા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ
ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયર1ડિપ્લોમા ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જિનિયરિંગ
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ક્લાર્ક6સ્નાતક, કમ્પ્યુટરના જાણકાર
ડ્રાઈવર મિકેનિક5ધોરણ 10 પાસ તથા ડ્રાઈવરનું ટ્રેક્ટર તથા લાઈટ મોટર વ્હિકલનું લાયસન્સ ધરાવનાર
મિકેનિકલ એન્જિનિયર1ડિપ્લોમા મિકેનિકલ

વય મર્યાદા

વય મર્યાદા 18 થી 35 વર્ષની રહેશે.

સ્ટાઇપેન્ડ

સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયેલ રકમ માસિક સ્ટાઇપેન્ડ પેટે ચુકવવામાં આવશે.

શરતો :

  • એપ્રેન્ટીસનો 11 માસનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણાશે.
  • ઉમેદવારે અગાઉ એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ ન હોવી જોઈએ કે હાલના એપ્રેન્ટીસશીપ તરીકે ચાલુ ન હોવા જોઈએ.
  • પસંદગી અંગેનો નિર્ણય કડી નગરપાલિકાનો રહેશે.
  • અધૂરા પ્રમાણપત્રોવાળી અરજી રદબાતલ ગણાશે.
  • સમય મર્યાદા બાદ મળેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહિ.
  • જે તે જગ્યા પર પુરતા ઉમેદવારો નહિ મળે તો જગ્યાની સંખ્યામાં ફેરફાર કરી અન્ય જગ્યા માટેના ઉમેદવારની ભરતી કરવાનો નગરપાલિકાને અધિકાર રહેશે.
  • ભરતી મેરીટ અથવા રૂબરૂ મુલાકાત તથા જરૂરી જણાયે પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. આ અંગે નગરપાલિકાની નિર્યણ આખરી રહેશે.
  • અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે લાવવાના રહેશે. અરજી સાથે ઝેરોક્ષ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે.

નોંધ: આ માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી માહિતીની ખરાઈ કરી લેવી અને અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી તમામ માહિતી વાંચી પછી જ અરજી કરવી.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment