અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023: VMC ભરતી 2023

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023

Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય શાખા અંતર્ગત શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને શહેરી સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે સરકારશ્રીના ભરતી નિયમો અનુસાર 100% ગ્રાન્ટ આધારિત આપેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ Vadodara Municipal Corporation Bharti 2023 પોસ્ટ … Read more

VMC ભરતી 2023: 12 પાસ પર એપ્રેન્ટીસ ભરતી

VMC ભરતી 2023

VMC ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ (પ્યુન) ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC ભરતી 2023 / VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023VMC Bharti 2023 / VMC Apprentices Bharti 2023VMC … Read more

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023: 10 પાસ માટે ભરતી

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023

VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023: Vadodara Municipal Corporation (વડોદરા મહાનગરપાલિકા)ના સ્વીમીંગપુલો માટે લાઈફગાર્ડ ટ્રેનરની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે 06 માસના કરાર આધારિત ભરવાની જરૂરિયાત હોઈ આ બાબતના વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુ, સ્વીમીંગ પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ નીચે આપેલ સ્થળ પર રાખવામાં આવેલ છે. VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC લાઈફગાર્ડ ટ્રેનર ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ લાઈફગાર્ડ … Read more

VMC ભરતી 2023: 8 પાસ માટે ડ્રાઈવર ભરતી

VMC ભરતી 2023

VMC ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ઈમરજન્સી રીસ્પોન્સ સેન્ટર (ERC), વડોદરા માટે 11 માસના સંપૂર્ણપણે કરાર આધારિત “ડ્રાઈવર કમ ઓપરેટર”ની જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી માત્ર રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ / સ્પીડ પોસ્ટથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ VMC ડ્રાઈવર કમ ઓપરેટર … Read more

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023: 8 પાસ અને અન્ય લાયકાત

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના મેલેરીયા મુક્ત ગુજરાત 2023 અભિયાન અંતર્ગત વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ તથા પાણીજન્ય રોગ નિયંત્રણલક્ષી વિવિધ ક્ષેત્રીય કામગીરી માટે U-PHC ખાતે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે પબ્લિક હેલ્થ વર્કર(PHW) અને ફિલ્ડ વર્કર(પુરુષ) (FW) જગ્યા માટે સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ