વડોદરા મહાનગરપાલિકા CNCD ભરતી 2023 - MY OJAS UPDATE

વડોદરા મહાનગરપાલિકા CNCD ભરતી 2023

વડોદરા મહાનગરપાલિકા CNCD ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં દબાણ અને સિક્યોરીટી વિભાગ માટે Cattle Nuisance Control Department (CNCD) અંતર્ગત રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગર દ્વારા “મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પશુઓના ત્રાસ અટકાવ અને નિયંત્રણ અંગેની માર્ગદર્શિકા 2023” મુજબ કામગીરી કરવા આપેલ જગ્યાઓ વ.મ.પાલિકા સમગ્ર સભાની મંજુરીને આધિન કરાર આધારિત માસિક ઉચ્ચક પગારથી 06 માસ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ભરવા તથા તેની પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવેલ છે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા CNCD ભરતી 2023

જેમા ઉમેદવારે પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત/અનુભવ/જન્મતારીખના અસલ પ્રમાણપત્રો તથા પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલ સાથે નિયત નમુનામાં સ્વઅક્ષરે ભરી વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુની તારીખ નીચે જણાવેલ સ્થળ અને સરનામે હાજર રહેવાનું રહેશે.

વડોદરા મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

જગ્યાનું નામસંખ્યાલાયકાતઉચ્ચક માસિક વેતનઈન્ટરવ્યુ તારીખ
પશુ ચિકિત્સક અધિકારી05B.V.Sc & Animal Husbandry / Remount Veterinary Corps (Indian Army)ને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
અનુભવ : જગ્યાને અનુરૂપ 03 વર્ષની કામગીરીનો અનુભવ
50,000/-19-12-2023
ઇન્સ્પેકટર (એનીમલ હસબન્ડરી)21Diploma Animal Husbandry / Livestock Inspector Course
અનુભવ : જગ્યાને અનુરૂપ 02 વર્ષની કામગીરીનો અનુભવ
19,950/-19-12-2023
કેટલ પાર્ટી ઇન્સ્પેકટર04Ex-Army Man19,950/-20-12-2023
ઢોર પકડનાર સુપરવાઈઝર22Ex-Army Man16,500/-20-12-2023

વય મર્યાદા

ઉપરોક્ત તમામ જગ્યાઓ માટે ઉંમરનું ધોરણ 45 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ નહી.

ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોએ અરજીના નમુના મુજબ સંપૂર્ણ વિગતો ભરી, પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો ચોંટાડી ઉક્ત જણાવેલ તારીખે નીચે જણાવેલ સ્થળ અને સમયે સ્વ-ખર્ચે હાજર રહેવાનું રહેશે.

સ્થળ : સ.વ. પટેલ પ્લેનેટોરીયમ, સયાજીબાગ, કાલાઘોડા પાસે, વડોદરા.

સમય : સવારે 11:00 થી બપોરના 01:00 કલાક સુધીમાં હાજર રહેવાનું રહેશે.

નોંધ:

  • બપોરે 01:00 કલાક બાદ ઉમેદવારને સદર ઈન્ટરવ્યુ માટે પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહી.
  • અરજીનો નમુનો વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ઉક્ત વેબસાઈટ ઉપરથી મળી રહેશે તેમજ ઈન્ટરવ્યુના દિવસે ઈન્ટરવ્યુના સ્થળે પણ મળી શકશે.
જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment