અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા: RMC MPHW ભરતી 2023

RMC MPHW ભરતી 2023 : ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર)ની મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ) માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની 100% ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

RMC MPHW ભરતી 2023

જાહેરાત ક્રમાંકRMC/2022/133
પોસ્ટ ટાઈટલRMC MPHW ભરતી 2023
પોસ્ટ નામમલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર
કુલ જગ્યા117
સંસ્થારાજકોટ મહાનગરપાલિકા
અરજી છેલ્લી તારીખ06-02-2023
સત્તાવાર વેબસાઈટrmc.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023

RMC MPHW ભરતી 2023
RMC MPHW ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા MPHW ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 117 જગ્યાઓ માટે મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની જગ્યાઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

RMC MPHW Recruitment 2023

જગ્યાનું નામકુલ જગ્યા
મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર117

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 (RMC ભરતી 2023)માહિતી

આ પણ જુઓ : જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ નર્મદા ભરતી 2023

MPHW શૈક્ષણિક લાયકાત

  • એચ.એસ.સી. પરીક્ષા પાસ અને
  • સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી મલ્ટી હેલ્થ વર્કરનો એક વર્ષનો કોર્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ. અથવા
  • સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર / હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરનો કોર્ષ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ. અને
  • ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીઝ કલાસીફીકેશન એન્ડ રીક્રુટમેન્ટ (જનરલ) રૂલ્સ – ૧૯૬૭માં દર્શાવેલ અને વખતો વખતના સુધારા મુજબનું કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનું બેઝિક જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. અને
  • ગુજરાતી અથવા હિન્દી અથવા બંનેનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.
  • કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન

આ પણ જુઓ : NHM અમદાવાદ ભરતી 2023

MPHW પગાર ધોરણ

પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે માસિક ફિક્સ પગાર રૂ. 19,950/- ત્યારબાદ પાંચ વર્ષની સેવાઓ સંતોષકારક રીતે જણાયે સાતમાં પગારપંચ મુજબ પે મેટ્રીક્સ લેવલ – 2 સ્કેલ 19,900-63,200માં સમાવવા અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.

MPHW વય મર્યાદા

  • 18 થી 34 વર્ષ (સરકારશ્રીના સા.વ.વિ.ના તા. 29-09-2022ના ઠરાવ મુજબ)
  • વય મર્યાદામાં છૂટછાટ નિયમો મુજબ મળશે.

આ પણ જુઓ : CRPF ભરતી 2023

અરજી ફી / પરીક્ષા ફી

બિન અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે રૂ. 500/- અને અન્ય કેટેગરી (માજી સૈનિક સહીત)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે 250/- માત્ર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન માધ્યમથી ભરવાની રહેશે.

અરજી ફી રીફંડ થશે નહી / પરત મળશે નહી.

આ પણ જુઓ : જવાહર નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 6 પ્રવેશ 2023

સુચના

તા. 25-02-2022ના રોજ પ્રસિદ્ધ થયેલ મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની જાહેરાત રદ્દ કરવામાં આવેલ છે. જેથી આ જાહેરાત અન્વયે અરજી કરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે અને નિયત ફી ઓનલાઈન માધ્યમની ભરપાઈ કરવાની રહેશે.

મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરુષ)ની જગ્યા પર લાયકાત ધરાવતા માત્ર પુરુષ ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે.

અન્ય તમામ સૂચનાઓ માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચો અને પછી જ અરજી કરો.

આ પણ જુઓ : આધાર કાર્ડ સુધારો ઘરબેઠા 2 જ મિનિટમાં

RMC MPHW ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા / ઈન્ટરવ્યુ દ્વારા થશે. (નિયમો મુજબ)

RMC MPHW ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબ સાઈટ http://www.rmc.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

RMC MPHW ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી છેલ્લી તારીખ : 06-02-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

3 thoughts on “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા: RMC MPHW ભરતી 2023”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ