જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023 : જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ખાતે દ્વારા જીલ્લા કક્ષાની સ્વચ્છ ભારત મિશન-ગ્રા યોજના અંતર્ગત 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી જગ્યાઓ ફિક્સ પગારથી ભરવા જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલજીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામએકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટ અને અન્ય
કુલ જગ્યા2
સંસ્થાજીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023
જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી ભરતી 2023

જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ દ્વારા એકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટ અને અન્ય જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરેલ છે જેની વિગતો જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, લાયકાત, અનુભવ. વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યા
એકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટ01
આઈ ઈ સી / ઇકવીટી સોશિયલ એન્ડ બિહેવીયરલ ચેન્જ કોમ્યુનીકેશન કન્સલટન્ટ01

આ પણ જુઓ : RMC MPHW ભરતી 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ નામલાયકાત અને અનુભવ
એકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટB.COM (50% થી વધુ).
કોમ્પ્યુટરના જાણકાર.
અનુભવ
સરકારી/અર્ધસરકારી /સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ/પબ્લિક/પ્રાઇવેટ સેક્ટરની સંસ્થાઓમાં સંબંધિત જગ્યાની કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો પાંચ વર્ષનો અનુભવ.
આઈ ઈ સી / ઇકવીટી સોશિયલ એન્ડ બિહેવીયરલ ચેન્જ કોમ્યુનીકેશન કન્સલટન્ટમાસ્ટર ડીગ્રી ઇન કોમ્યુનીકેશન / જર્નાલીઝમ/પબ્લિક અફેર્સ અને એમ.એસ.ઓફીસનો કોર્ષ.
અનભવ
સરકારી/અર્ધસરકારી /સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ/પબ્લિક/પ્રાઇવેટ સેક્ટરની સંસ્થાઓમાં સંબંધિત જગ્યાની કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો બે વર્ષનો અનુભવ.

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક પેપર સ્ટાઈલ 2023

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ નામપગાર
એકાઉન્ટ આસીસ્ટન્ટરૂ. 12,000/-
આઈ ઈ સી / ઇકવીટી સોશિયલ એન્ડ બિહેવીયરલ ચેન્જ કોમ્યુનીકેશન કન્સલટન્ટરૂ. 25,000/-

આ પણ જુઓ :  ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023

શરતો

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ જીલ્લા કક્ષા માટે 11 માસના કરાર આધારિત છે.

ઉમેદવારે પોતાનો તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, જાતિ, કમ્પ્યુટર કૌશલ્ય સર્ટીફીકેટ તથા અનુભવના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો બીડવાની રહેશે.

અરજીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના દિન-10માં જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, જીલ્લા પંચાયત ભવન, બોટાદ, A/3/11, બીજો માળ, ખાસ રોડ, બોટાદ પીન-364710 કચેરીએ મળી રહે તે રીતે અરજી મોકલવાની રહેશે.

દરેક જગ્યા માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે તથા કરેલ અરજીના કવર તેમજ અરજીમાં જગ્યાનું નામ દર્શાવવાનું રહેશે.

આ પણ જુઓ : CRPF ભરતી 2023

ઉપરોક્ત જાહેરાત અનુસંધાને ઉમેદવારને પસંદ કરવા કે ન કરવા કે ન કરવા તે અંગેનો અધિકાર અત્રેની કચેરીને અબાધિત રહેશે.

સદરપોસ્ટને અનુભવી અગ્રતા આપવામાં આવશે તથા નિયત થયેલ માસિક ફિક્સ પગાર મળવાપાત્ર રહેશે.

કાયમી ભરતી પ્રક્રિયા ભાગરૂપે ભરતી ન હોય ઉપરોક્ત જગ્યા માટે પસંદ થનાર ઉમેદવાર ભવિષ્યમાં કાયમી નોકરી માટે હક્ક દાવો તેમજ ન્યાયિક દાવો કરી શકશે નહી.

શૈક્ષણિક લાયકાત પૂર્ણ થયા બાદનો જ અનુભવ માન્ય ગણવામાં આવશે.

તમામ શરતો નિમણૂક આપવામાં આવનાર કર્મચારીને કબુલ, મંજુર અને બંધનકર્તા છે તે મુજબ કરાર સબંધિત કર્મચારી સાથે રકમ રૂ. 100/- સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કચેરીના વડા અથવા તેમના દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલ અધિકારી સાથે કરવાનો રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી ફોર્મ ભરતા પહેલા ભરતી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી પછી જ અરજી કરવી.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023

Leave a Comment