ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

GSSSB Bharti : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 266 જગ્યાઓ માટે ભરતી

GSSSB Bharti 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા નાણાં વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા નિયામકશ્રી, હિસાબ અને તિજોરીની કચેરી હસ્તકની “પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર”, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 116 જગ્યા અને “હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 150 જગ્યાઓ સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મારફતે સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS વેબ સાઈટ મારફત ઓનલાઈન અરજીપત્રક મંગાવવામાં આવે છે.

GSSSB Bharti 2024

પોસ્ટ ટાઈટલGSSSB Bharti 2024
પોસ્ટ નામGSSSB ભરતી 2024
કુલ જગ્યા266
સંસ્થાગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
છેલ્લી તારીખ01-03-2024
GSSSB Bharti 2024
GSSSB Bharti 2024

GSSSB Recruitment 2024 / GSSSB ભરતી 2024

જે મિત્રો “પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર”, વર્ગ 3 સંવર્ગની કુલ 116 જગ્યા અને “હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”, વર્ગ 3 ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. તારીખ 15-02-2024 (14:00 કલાક) થી તારીખ 01-03-2024 (23:59 કલાક સુધી) ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

સંવર્ગનું નામકુલ જગ્યા
પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર”, વર્ગ 3116
હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક150

શૈક્ષણિક લાયકાત

A degree in Bachelor of Business Administration or Bachelor of Computer Application or Bachelor of Commerce or Bachelor of Science (Mathematics/Statistics) or Bachelor of Arts (Statistics / Economics / Mathematics) obtained from any of the Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or a State Legislature in India or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government.

Provided that a candidate who has appeared at a degree examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Preliminary Examination, but the result of such examination is not declared, till the last date of filling of the application form as also the candidates who intend to appear at such qualifying examination shall also be eligible for admission to the Preliminary examinations.

વય મર્યાદા

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર 20 વર્ષથી ઓછી નહી અને 35 વર્ષથી વધુ નહી હોવી જોઈએ. સામાન્ય વર્ગના મહિલા ઉમેદવારો, અનામત વર્ગના પુરુષ ઉમેદવારો તથા મહિલા ઉમેદવારો, માજી સૈનિક, દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.

પગાર ધોરણ

સંવર્ગનું નામપ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિમાસ ફિક્સ પગારસંવર્ગમાં નિયમિત નિમણૂક આરઓપી-2016 મુજબનું પગાર ધોરણ
પેટા હિસાબનીશ / સબ ઓડીટર”, વર્ગ 3રૂ. 26,000/-25500-81100, લેવલ 4
હિસાબનીશ, ઓડીટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષકરૂ. 49,600/-39900-126600/ લેવલ 7

પરીક્ષા ફી

બિન અનામત વર્ગઅનામત વર્ગ
પ્રાથમિક પરીક્ષારૂ. 500/-રૂ. 400/-
મુખ્ય પરીક્ષારૂ. 600/-રૂ. 500/-

નોંધ : લાયકત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જઈને આપેલ તમામ સૂચનાઓ શાંતિ પૂર્વક વાંચી લેવી અને ત્યાર બાદ જ અરજી કરવી.

GSSSB Bharti 2024 અરજી કઈ રીતે કરવી?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

GSSSB Bharti 2024 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 15-02-2024
અરજી છેલ્લી તારીખ : 01-03-2024

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ