ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

GSSSB Exam Date: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા વર્ગ 3 (ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B) પરીક્ષા તારીખ જાહેર

GSSSB Exam Date 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક : 212/202324, ગુજરાત ગૌણ સેવા વર્ગ-3 (ગ્રુપ A તથા ગ્રુપ B)ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class III (Group A and Group B) Combined Competitive Examination) અંતર્ગત કુલ 5554 જગ્યાઓ સીધી ભરતી ભરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી તારીખ 04-01-2024 થી તારીખ 31-01-2024 દરમિયાન OJAS વેબસાઈટના માધ્યમથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ હતી.

GSSSB Exam Date 2024

સદરહુ જાહેરાતના અનુસંધાને ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B સંવર્ગની પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તારીખ 01-04-2024 થી 08-05-2024 દરમિયાન પ્રતિદિન ચાર સેશનમાં CBRT (Computer Based Response Test) પદ્ધતિથી આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જેની સબંધિત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

GSSSB Exam Date 2024
GSSSB Exam Date 2024

સદરહુ જાહેરાત અન્વયે ઉમેદવારો તારીખ 21-03-2024ના રોજ 14:00 કલાકથી ઉમેદવારની જે તે તારીખ પરીક્ષાના શરૂ થવાના સમય સુધી કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે.

પરીક્ષાનો સમયગાળોતા. 01-04-2024 થી 08-05-2024 દરમિયાન
પરીક્ષા પદ્ધતિCBRT (Computer Based Response Test)
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખતારીખ 21-03-2024ના રોજ 14:00 કલાકથી પરીક્ષા શરૂ થવાના એક કલાક પહેલા સુધી

પરીક્ષા કાર્યકમ

Advt No. 212/202324 (Total 71 Shifts)

DateDayRemarks
01-04-2024Monday4 Shift
02-04-2024Tuesday4 Shift
03-04-2024Wednesday4 Shift
07-04-2024Sunday4 Shift
13-04-2024Saturday1 Shift
14-04-2024Sunday2 Shift
16-04-2024Tuesday4 Shift
17-04-2024Wednesday4 Shift
18-04-2024Thursday4 Shift
19-04-2024Friday4 Shift
20-04-2024Saturday4 Shift
21-04-2024Sunday4 Shift
27-04-2024Saturday4 Shift
28-04-2024Sunday4 Shift
04-05-2024Saturday4 Shift
05-05-2024Sunday4 Shift
06-05-2024Monday4 Shift
07-05-2024Tuesday4 Shift
08-05-2024Wednesday4 Shift
ShiftStart TimeEnd Time
Shift 109:00 AM10:00 AM
Shift 211:30 AM12:30 PM
Shift 302:00 PM03:00 PM
Shift 404:30 PM05:30 PM
GSSSB Exam Date 2024

અગત્યની સૂચનાઓ

ઉમેદવારે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પ્રવેશ સમયે પોતાનું અસલ ઓળખકાર્ડ બતાવવાનું રહેશે. ઉમેદવારે આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ, મતદાર ઓળખપત્ર, ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સ અથવા ભારતીય અથવા ભારતીય પાસપોર્ટ અસલમાં પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ વખતે બતાવવું ફરજીયાત છે.

કોલ લેટરમાં દર્શાવેલ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પરીક્ષા શરૂ થવાના 15 મિનિટ પહેલા ઉમેદવારનો પરીક્ષાનો પ્રવેશ બંધ કરી દેવામાં આવશે. તેથી ઉમેદવારોને સમયપાલનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા નમ્ર અપીલ છે.

આ પરીક્ષાની સંવેદનશીલતા અને સલામતીના કારણોસર આપને કોલ લેટરમાં ફાળવેલ સ્થળ, તારીખ અને સમય બદલી શકાય તેમ નથી, જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

ઓફિશિયલ નોટીફિકેશન 1 જુઓઅહીં ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ નોટીફિકેશન 2 જુઓઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ