અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GSTES ભરતી 2022

GSTES ભરતી 2022

GSTES ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય ટ્રાયબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા લીગલ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને આસી. પ્રોજેક્ટ મેનેજરની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાની રહેશે. GSTES ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ GSTES ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ લીગલ કન્સલટન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજર અને આસી. પ્રોજેક્ટ મેનેજર કુલ જગ્યા 03 સંસ્થા ગુજરાત … Read more

GVK EMRI ભરતી 2022

GVK EMRI ભરતી 2022

GVK EMRI ભરતી 2022 : જી.વી.કે. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ કે જે ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સીરૂપે પી.પી.પી. (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ હેઠળ, આરોગ્ય સજીવની અને ધન્વતરી રથ જેવી સેવામાં પૂર્ણ કાર્યરત છે. મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેકનિશિયનની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આપેલ તારીખે ઈન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવું. GVK EMRI … Read more

ઇડર નગરપાલિકા ભરતી 2022

ઇડર નગરપાલિકા ભરતી 2022

ઇડર નગરપાલિકા ભરતી 2022 : ઇડર નગરપાલિકા દ્વારા ક્લાર્ક, સફાઈ કામદાર, મુકાદમ, ડ્રેનેજ સફાઈ કામદારની કુલ 22 જગ્યાઓ માટે પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે ફિક્સ પગારથી સીધી ભરતીથી નિમણૂક માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો અને પછી અરજી કરો. ઇડર નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ઇડર નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ … Read more

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ વડોદરા ભરતી 2022

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ વડોદરા ભરતી 2022

જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ વડોદરા ભરતી 2022 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ ભારત સરકારની બાળ સુરક્ષા યોજના (મિશન વાત્સલ્ય) હેઠળ કાર્યરત જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, વડોદરા તથા સરકારી સંસ્થા ઓબ્ઝર્વેશન હોમ ફોર ગર્લ્સ (ઝોનલ) વડોદરા તથા બિન સરકારી સંસ્થાઓ જીલ્લા બાળ સંરક્ષક મંડળ સંચાલિત ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોઇઝ, બાળ ગોકુલમ વડોદરા તથા જાગૃતિ સમાજ … Read more

વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા ગ્રામ્ય, વડોદરાના તાબા હેઠળના પો.સ્ટેશન ખાતે માનદ સેવા માટે કુલ 200 જીઆરડી સભ્યોની ભરતી માટે પુરુષ તથા મહિલા જીઆરડી (જરોદ, મંજુસર) ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. વડોદરા GRD ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ વડોદરા GRD ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 … Read more

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022 : ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) હેઠળ રચાયેલ જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ આહવા-ડાંગ માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરો. ICPS ડાંગ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ICPS ડાંગ ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

VMC પીડીયાટ્રીશીયન ભરતી 2022

VMC પીડીયાટ્રીશીયન ભરતી 2022

VMC પીડીયાટ્રીશીયન ભરતી 2022 : વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટ સહ મંજુર થયેલ મહેકમ અન્વયે આરોગ્ય શાખા અંતર્ગત U-CHC માટે પીડીયાટ્રીશીયન જગ્યા ભરતીથી ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC પીડીયાટ્રીશીયન ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ પીડીયાટ્રીશીયન … Read more

NHM પોરબંદર ભરતી 2022

NHM પોરબંદર ભરતી 2022

NHM પોરબંદર ભરતી 2022 : પોરબંદર જીલ્લામાં નેશનલ હેલ્થ મિશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ટેકનીકલ સ્ટાફની કરાર આધારિત 11 માસના સમયગાળા માટેની જગ્યા તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અને ત્યાર બાદ અરજી કરો. NHM પોરબંદર ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ NHM પોરબંદર ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ … Read more

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 : આરોગ્ય અને પ.ક. શાખા, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાળીયા) ખાતે નેશનલ મિશન અંતર્ગત 11 માસના કરાર ધોરણે ફિક્સ માસિક પગારથી NHM આયુષ, RBSK આયુષ, સ્ટાફ નર્સ વગેરેની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા અરજદાર જાહેરાત વાંચી અને અરજી કરો. નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ … Read more

નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022

નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022

નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 : ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તક નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન અંતર્ગત ધી અર્બન હેલ્થ સોસાયટી ખાતે લેબટેક, ફાર્માસીસ્ટ, સ્ટાફનર્સની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કરાર આધારિત ફિક્સ મહેનતાણાથી જગ્યા ભરવા જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવી. નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન ગાંધીનગર ભરતી 2022 … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ