ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

MDM Navsari: MDM નવસારી ભરતી 2023

MDM Navsari, MDM નવસારી ભરતી 2023: મધ્યાહન ભોજન યોજના શાખા નવસારી દ્વારા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા કક્ષાની તેમજ તાલુકા કક્ષાની કચેરીઓમાં 11 માસના કરાર આધારીત જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

MDM નવસારી ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલMDM નવસારી ભરતી 2023 (MDM Navsari)
પોસ્ટ નામજિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો ઓર્ડિનેટર
MDM તાલુકા સુપરવાઈઝર
કુલ જગ્યા07
સ્થળનવસારી
વિભાગમધ્યાહન ભોજન વિભાગ નવસારી
અરજી પ્રકારઓફલાઈન
MDM Navsari ભરતી 2023
MDM Navsari ભરતી 2023

મધ્યાહન ભોજન યોજના નવસારી ભરતી 2023

નવસારી જીલ્લામાં મધ્યાહન ભોજના યોજના અંતર્ગત 07 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, લાયકાત, વયમર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

MDM Navsari Bharti 2023

મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો ઓર્ડીનેટર અને તાલુકા કક્ષાએ એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની જગ્યાઓ 11 માસના કરારના ધોરણે ભરતી કરવા માટે યોગ્ય લાયકાતો અને પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેની ઓફલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

પોસ્ટ નામજગ્યા
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર01
MDM તાલુકા સુપરવાઇઝર06

MDM Navsari શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ નામલાયકાત
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટરમાન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી ઓછામાં ઓછા 50% ગુણાંકન સાથે કરેલ હોવી જોઈએ.
સરકાર માન્ય સંસ્થાઓમાંથી સીસીસી પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ.
ઉમેદવારના કોમ્પ્યુટરના જ્ઞાનની ચકાસણી પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લઈને કરવામાં આવશે.
માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી એમ.સી.એ.ની ડિગ્રી મેળવેલ હશે તેવા ઉમેદવારને અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
અનુભવ :
ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકેનો ઓછામાં ઓછા 2 વર્ષનો અનુભવ ફરજીયાત.
ડી.ટી.પી. (ડેસ્કટોપ પબ્લિકેશન) ઓપરેટર તરીકેનો અનુભવ આદર્શ રહેશે.
આસિસ્ટન્ટ તરીકે વહીવટ કામનો અનુભવ હશે તેને અગ્રીમતા આપવમાં આવશે.
મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનાના અનુભવ ધરાવનારને પ્રથમ અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.
MDM તાલુકા સુપરવાઇઝરમાન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી ગ્રેજ્યુએટ ઇન હોમસાયન્સ / ફૂડ ન્યુટ્રીશન / સાયન્સ.
ઉમેદવારના કોમ્પ્યુટરના જ્ઞાનની ચકાસણી પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લઈને કરવામાં આવશે.
અનુભવ :
2 થી 3 વર્ષનો વહીવટ કામગીરીનો અનુભવ.
મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનાના અનુભવ ધરાવનારને પ્રથમ અગ્રીમતા આપવામાં આવશે.

વય મર્યાદા

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી નહી અને 58 વર્ષથી વધુ નહી.

પગાર ધોરણ

પોસ્ટ નામમાસિક મહેનતાણું
જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટરરૂ. 10,000/- ફિક્સ
MDM તાલુકા સુપરવાઇઝરરૂ. 15,000/- ફિક્સ

તમામ ઉમેદવારોને અરજીનો નમુનો, શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, અનુભવ તેમજ અન્ય જરૂરી વિગતો https://navsari.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જોવા અથવા નાયબ કલેકટરશ્રી, મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના, જીલ્લા સેવા સદન, ત્રીજા માળે, કાલીયાવાડી, નવસારીની કચેરીથી રૂબરૂ મેળવી લેવા જણાવવામાં આવે છે.

નમુના મુજબની અરજી કરવાની સમયમર્યાદા તારીખ 27-02-2023 થી તારીખ 13-03-2023 સાંજે 18:00 કલાક સુધીમાં ઉમેદવારને તેમની અરજી સાદી ટપાલથી, રજીસ્ટર એ.ડી. કે સ્પીડ પોસ્ટથી મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાની રહેશે. સમયમર્યાદા બાદ મળેલ અરજી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી.

આ જગ્યાઓ અંગેની પસંદગી યાદી કલેકટર કચેરીના નોટીસ બોર્ડ ઉપર મુકવામાં આવશે. મેરીટમાં અગ્રતા મેળવેલ ઉમેદવારોના ઈન્ટરવ્યુ / પ્રમાણપત્રની ચકાસણી માટે નાયબ કલેકટરશ્રી, મ.ભો.યો. દ્વારા લેખિત / ઈ-મેઈલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

અરજી મોકલવાનું સરનામું

નાયબ કલેકટરશ્રી,
મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના,
ત્રીજો માળ,
કલેકટર કચેરી,
જીલ્લા સેવા સદન,
કાલીયાવાડી, નવસારી.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
અરજી ફોર્મઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

MDM Navsari દ્વારા કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે?

કુલ 7 જગ્યાઓ માટે

MDM નવસારી ભરતી 2023 કઈ કઈ પોસ્ટ છે?

જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર અને MDM તાલુકા સુપરવાઇઝર

MDM Navsari ભરતી 2023 પગાર ધોરણ કેટલું?

જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર : રૂ. 10,000/- ફિક્સ
MDM તાલુકા સુપરવાઇઝર : રૂ. 15,000/- ફિક્સ

1 thought on “MDM Navsari: MDM નવસારી ભરતી 2023”

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ