અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

AMC Bharti 2023: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, 368 જગ્યાઓ

AMC Bharti 2023: ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ (અમદાવાદ) ખાતે સ્ટાફનર્સ, મેડીકલ ઓફીસર, લેબ ટેકનીશીયન વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

AMC Bharti 2023

આપેલ વિવિધ કેડરની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઉભી થનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી / પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવાના હેતુસર ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તારીખ 15-05-2023ના રોજ સવારના 09:30 કલાકથી તારીખ 05-06-2023 સાંજના 05:30 કલાક સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.

AMC Bharti 2023
AMC Bharti 2023

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

AMC ભરતી 2023 / AMC Recruitment 2023 / અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 અંતર્ગત ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ માટે નીચે આપેલ પોસ્ટ જુઓ.

જગ્યાનું નામજગ્યાલાયકાત
ગાયનેકોલોજીસ્ટ11M.D. (Gynecology) OR Post Graduate Diploma in Gynecology
પીડીયાટ્રીશીયન12M.D. (Pediatrics) OR Post Graduate Diploma in Pediatrics
મેડીકલ ઓફીસર46માન્ય યુનિવર્સીટીમાંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ તથા ઇન્ટર્નશીપ પૂર્ણ કરેલ હોવી ફરજીયાત.
એક્સ રે ટેક્નીશીયન02Possess the Degree of B.Sc with Physics as one of the subject. Possess the certificate of having passed the prescribed X-Ray technician training course conducted by recognized Institution of a Medical College in Gujarat State. Two years experience for the post preferred.
લેબ ટેકનીશીયન34બી.એસ.સી. બાયોકેમેસ્ટ્રી અથવા માઈક્રોબાયોલોજી અથવા કેમેસ્ટ્રીના વિષય સાથે માઈક્રોબાયોલોજીના વિષય સાથેના બી.એસ.સી. પસંદગી આપવામાં આવશે.
ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી એક વર્ષનો લેબોરેટરી ટેકનોલોજીનો સર્ટીફીકેટ કોર્સ પાસ કરેલ હોવો જોઈએ.
ઉમેદવાર આસી. લેબોરેટરી ટેકનીશીયન તરીકેનો અથવા તેની સમકક્ષ જગ્યાનો પાંચ વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઈએ.
ફાર્માસીસ્ટ33માન્ય સંસ્થાના રજીસ્ટર્ડ ફાર્માસીસ્ટ
સ્ટાફનર્સ09ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી. (નર્સિંગ)ની ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઈએ. અથવા
જનરલ નર્સિંગ અને મીડવાઈફરીનો ડીપ્લોમા ધરાવનાર. અથવા
મીડવાઈફરીનો ટૂંકાગાળાનો કોર્સ કરેલ હોવો જોઈએ.
કોમ્પ્યુટરની ક્વોલીફાઈડ પરીક્ષા પાસ કરી કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ.
અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને હિન્દી લખતા, વાંચતા, બોલતા આવડવું જોઈએ.
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર (ફક્ત સ્ત્રીઓ માટે)55ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય કરેલ સંસ્થામાંથી એ.એન.એમ. / એફ.એચ.ડબલ્યુ
ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન થયેલ હોવું જોઈએ.
ધોરણ 10 અથવા 12માં કોમ્પ્યુટર વિષય હોય અથવા બેઝીક કોમ્પ્યુટર સર્ટીફીકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર166ગર્વમેન્ટ માન્ય આર.એન.આર.એમ. પાસ અથવા ફીમેલ હેલ્થ વર્કર કોર્સ પાસ અથવા એ.એન.એમ.કોર્સ પાસ અથવા એસ.આઈ.ડીપ્લોમા અથવા મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર કોર્સ પાસ.
સરકાર માન્ય કોમ્પ્યુટર બેઝીક કોર્સ પાસ.
અન્ય
કુલ જગ્યા368

Ahmedabad Municipal Corporation Bharti 2023 | Ahmedabad Municipal Corporation Recruitment 2023

જગ્યાનું નામવય મર્યાદાપગાર
ગાયનેકોલોજીસ્ટ45 વર્ષથી વધુ નહીલેવલ 11 પે મેટ્રીક્સ રૂ. 67700/208700
પીડીયાટ્રીશીયન45 વર્ષથી વધુ નહીલેવલ 11 પે મેટ્રીક્સ રૂ. 67700/208700
મેડીકલ ઓફીસર45 વર્ષથી વધુ નહીલેવલ 9 પે મેટ્રીક્સ રૂ. 53100/167800
એક્સ રે ટેક્નીશીયન45 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 38090/-
લેબ ટેકનીશીયન45 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 31340/-
ફાર્માસીસ્ટ35 + 1 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 31340/-
સ્ટાફનર્સ33 + 1 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 31340/-
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર (ફક્ત સ્ત્રીઓ માટે)45 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 19950/-
મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર35 + 1 વર્ષથી વધુ નહીરૂ. 19950/-

અરજી ફી

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ અરજીદીઠ રૂ. 112/- (અંકે રૂપિયા એકસો બાર પુરા) ઓનલાઈન તારીખ 11-06-2023 સુધીમાં ભરવાના રહેશે.

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી ફી વગેરેની માહિતી માટે જાહેરાત વાંચી પછી જ અરજી કરવી.

AMC Bharti 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમો મુજબ થશે.

AMC Bharti 2023 અરજી પ્રક્રિયા કઈ છે?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ http://www.ahmedabadcity.gov.in પર જીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

AMC Bharti 2023 અરજી છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી છેલ્લી તારીખ : 05-06-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

1 thought on “AMC Bharti 2023: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, 368 જગ્યાઓ”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ