મધ્યાહન ભોજન યોજના, કલેકટર કચેરી અમરેલી દ્વારા તાજેતરમાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે 11 મહિનાના કરાર આધારિત જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચો અને અરજી કરો.

પોસ્ટ નામ

જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર

વયમર્યાદા

18 વર્ષથી ઓછી અને 58 વર્ષથી વધુ ન હોવી

MDM અમરેલી ભરતી 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?

અરજી ફોર્મ, નિમણૂક માટેની લાયકાત અને શરતો નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો.ની કચેરીમાંથી મેળવી શકાશે. નિયત નમુનામાં જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયાના 10 દિવસોમાં અરજી નીચેના સરનામે રૂબરૂમાં, રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. કે સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાની રહેશે. નિયત સમય બાદ મળેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહી.