અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, ભરૂચ વિભાગમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર નિયત કરેલ ટ્રેડોમાં જેવા કે એમ.એમ.વી., ડીઝલ મીકે., વેલ્ડર, ઓટો ઈલે., ઈલે. બોડીબિલ્ડર, કો.પા. વાયરમેન આઈ.ટી.આઈ.માં પાસ ઉમેદવારો માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલGSRTC ભરૂચ ભરતી 2022
પોસ્ટ નામGSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા
સ્થળભરૂચ – ગુજરાત
વિભાગGSRTC
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022

GSRTC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

જે ઉમેદવારો GSRTCમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે તેમના માટે ખુબ જ સારી તક છે. આ તકનો લાભ લેવા સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો પછી અરજી કરો.

GSRTC ભરતી 2022

આ ભરતી જરૂરી માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, પગાર, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી કઈ રીતે કરવી વગેરે બાબતો નીચ્ચે મુજબ છે.

પોસ્ટ નામ : એપ્રેન્ટીસ

  • એમ.એમ.વી.
  • ડીઝલ મીકેનીક
  • વેલ્ડર
  • ઓટો ઈલે.
  • ઈલે. બોડીબિલ્ડર
  • કોપા
  • વાયરમેન

MDM અમરેલી ભરતી 2022

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 10 પાસ + ITI (અન્ય ટ્રેડ)
  • 12 પાસ + ITI (કોપા ટ્રેડ)

નોંધ : અરજી કરતા પહેલા ઓફીશીયલ નોટિફિકેશન વાંચી લેવી અને ત્યાર બાદ જ અરજી કરવી

પગાર

  • સરકારી નિયામુસાર સ્ટાઇપેંડ મહીને મળવાપાત્ર છે.

SBI ભરતી 2022

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા શૈક્ષણિક લાયકાત અને મેરીટ પ્રમાણે થશે (નિયમ મુજબ ફેરફાર થઇ શકે).

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

ઉમેદવારોએ WWW.APPRENTICESHIPINDIA.ORG.IN વેબસાઈટ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરી પ્રોફાઈલની હાર્ડ કોપી મેળવ્યા બાદ અરજી શકશે. તારીખ 22/08/2022 થી 09/09/2022 સુધીમાં સવારે 11:00 થી 14:00 કલાક દરમ્યાન એસ.ટી. વિભાગીય કચેરી, ભોલાવ ભરૂચ વહીવટી શાખા ખાતેથી રજાનાં દિવસો સિવાય રૂબરૂમાં અરજીપત્રક મેળવી લેવું તથા ફોર્મ ભરીને તારીખ 12/09/2022 સુધીમાં પરત જમા કરવાનું રહેશે.

GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 12/09/2022

જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022
GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022

2 thoughts on “GSRTC ભરૂચ ભરતી 2022”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ