ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટ ઉમરસર, તા લખપત, જી કચ્છ ખાતે એન્જિનિયર, વેલ્ડર, મિકેનિક, ઈલેક્ટ્રીશિયન, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, સર્વેયરની 19 જગ્યાઓ માટે 12 મહિના માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

પોસ્ટ નામ

વેલ્ડર, મિકેનિક વગેરે

એપ્રેન્ટીસ

એપ્રેન્ટીસ સમયગાળો

એપ્રેન્ટીસનો સમયગાળો  1 વર્ષનો રહેશે.

પગાર ધોરણ

એપ્રેન્ટીસ એક્ટ મુજબ નિયત થયેલા દરે સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

GMDC ભરતી 2022 અરજી પ્રક્રિયા

ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ અરજી બાયોડેટા (મોબાઈલ અને ઈ-મેઈલ સાથે), શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્રો, ફાઈનલ વર્ષની માર્કશીટ, આધારકાર્ડ અને ફોટો – 2 સાથે જાહેરાતમાં આપેલ સરનામે સીલબંધ કવરમાં ટપાલથી મોકલવાની રહેશે.