ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ  06-08-2022 રોજ  સવારે 8 વાગ્યે જાહેર થશે

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે.

જુલાઈ 2022માં યોજાયેલ માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે જાહેર થશે.

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 જાહેર

ધોરણ 10 પરિણામ જાહેર

જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ જોવા માંગે છે તેઓ ઓફિશિયલ સાઈટમાં જઈને તેનો સીટ નંબરનો નાખીને જોઈ શકશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2022

– સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gseb.org – ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા પરિણામ 2022 વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો. – સીરીજ સિલેક્ટ કરો. – તમારો બેઠક ક્રમાંક નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો – તમારું પરિણામ દેખાડશે.