ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા પૂર્વ વિભાગની કચેરી દ્વારા ભરતી - MY OJAS UPDATE

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા પૂર્વ વિભાગની કચેરી દ્વારા ભરતી

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023: પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઇસ્ટ ડિવિઝન, રાવપુરા)ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા ટપાલ જીવન વીમા/ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટની નિયુક્તી માટે “વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુ”નું આયોજન આપેલ સરનામે કરવામાં આવેલ છે. આપેલ શરતો પૂર્ણ કરતા તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો હાજર રહી શકે છે.

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમા એજન્ટ
સ્થળવડોદરા
ઈન્ટરવ્યુ તારીખ12-07-2023
ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023
ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023

ટપાલ જીવન વીમા એજન્ટ ભરતી 2023

જે મિત્રો વડોદરા પુર્વ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવતી ભરતીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેઓ માટે આ ખુબ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ વગેરે માહિતી વિશેની માહિતી આપડે આ લેખમાં મેળવીએ.

ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમા એજન્ટ ભરતી 2023

ઉમેદવારોએ પોતાના બાયોડેટાની સાથે પાસપોર્ટ સાઈઝના 2 ફોટા, ઉંમરનું પ્રમાણપત્ર, શૈક્ષણિક લાયકાતના સર્ટીફીકેટ, પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની નકલ, આવશ્યક પ્રમાણપત્ર અને અનુભવનો દાખલો (જો હોય તો) લાવવાનો રહેશે. ઓરીજનલ તેમજ દરેકની સ્વ પ્રમાણિત 2 નકલ સાથે લાવવાની રહેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

10મું પાસ અથવા કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત સમકક્ષ શૈક્ષણિક લાયકાત.

વય મર્યાદા

18 થી 50 વર્ષ

પાત્રતા ધરાવતા વર્ગો

ભૂતપૂર્વ વીમાસલાહકાર / આંગણવાડી કાર્યકરો / મહિલા મંડળ કાર્યકરો / સ્વ સહાય જૂથના કાર્યકરો / એક્સ સર્વિસમેન / નિવૃત શિક્ષકો / બેરોજગાર / સ્વરોજગાર યુવાનો, પોસ્ટ ઓફીસના SSA / એમપીકેબીવાય એજન્ટો અથવા ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા કોઈ પણ વ્યક્તિ.

પ્રાથમિકતા

વડોદરા જીલ્લાના રહેવાસી, ઈન્સ્યોરન્સ પ્રોડક્ટ વેંચવાનો અનુભવ, કોમ્પ્યુટરની જાણકારી, સ્થાનિક જગ્યાની જાણકારી

કમિશન કે ઇન્સેટીવ સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર મળશે.

ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ, તારીખ અને સમય

પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઇસ્ટ ડિવિઝન), ત્રીજે માળે, રાવપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા – 390001.

તારીખ : 12-07-2023

સમય : સવારે 10:30 થી 01:30 કલાકે

ખાસ નોંધ : કોઈ પણ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સમાં કામ કરતા એજન્ટને પીએલઆઈ/આરપીએલઆઈની એજન્સી મળવાપાત્ર નથી. જે ઉમેદવારની પસંદગી એજન્ટ તરીકે થશે તેમણે રૂપિયા 5000/-ના NSC/KVP સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે મુકવાના રહેશે. ઉમેદવારએ પોતે એકલા એ જ “વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુ”માં આવવાનું રહેશે.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

4 thoughts on “ભારતીય ટપાલ વિભાગ ભરતી 2023: વડોદરા પૂર્વ વિભાગની કચેરી દ્વારા ભરતી”

Leave a Comment