NHM જામનગર ભરતી 2022 @arogyasathi.gujarat.gov.in - MY OJAS UPDATE

NHM જામનગર ભરતી 2022 @arogyasathi.gujarat.gov.in

NHM જામનગર ભરતી 2022 : જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, જામનગર અંતર્ગત NHMનું અમલીકરણ જીલ્લામાં કરવામાં આવ્યું છે આ અંતર્ગત 11 માસના કરાર આધારિત પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ, તાલુકા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરો.

NHM જામનગર ભરતી 2022
NHM જામનગર ભરતી 2022

આ પણ જુઓ : SSC GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

NHM જામનગર ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલNHM ભાવનગર ભરતી 2022
પોસ્ટ નામપ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય
કુલ જગ્યા25
સંસ્થાનેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM)
અરજી છેલ્લી તારીખ08-11-2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટwww.arogyasathi.gujarat.gov.in
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

આ પણ જુઓ : કોલર નેમ એનાઉન્સર એપ્સ

જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી જામનગર ભરતી 2022

જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી જામનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જગ્યાઓને લગતી માહિતી જેવી પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી પ્રક્રિયા વગેરે નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : MDM પંચમહાલ ભરતી 2022

પોસ્ટ નામકુલ જગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાતપગાર ધોરણ
પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ01કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક સાથે ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનો ડીપ્લોમાં / સર્ટીફીકેટ કોર્ષ (સરકાર માન્ય) કરેલ હોવો જોઈએ તેમજ સંલગ્ન કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો અનુભવ તથા MS OFFICE અને હાર્ડવેરમાં પાયાનું કૌશલ્ય તેમજ ઓફીસ મેનેજમેન્ટ તથા ફાઈલિંગ સિસ્ટમમાં મૂળભૂત જ્ઞાન, ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી બનેમાં ટાઈપીંગની કુશળતા જરૂરી.
વધારી લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
13,000/- પ્રતિ માસ
તાલુકા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ01કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક સાથે ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનો ડીપ્લોમાં / સર્ટીફીકેટ કોર્ષ (સરકાર માન્ય) કરેલ હોવો જોઈએ તેમજ સંલગ્ન કામગીરીનો ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો અનુભવ તથા MS OFFICE અને હાર્ડવેરમાં પાયાનું કૌશલ્ય તેમજ ઓફીસ મેનેજમેન્ટ તથા ફાઈલિંગ સિસ્ટમમાં મૂળભૂત જ્ઞાન, ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી બનેમાં ટાઈપીંગની કુશળતા જરૂરી.
વધારી લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
અનુભવ : ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષ
13,000/- પ્રતિ માસ
પ્રા.આ.કે. એકાઉન્ટન્ટ-ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર01વાણીજ્ય (કોમર્સ) સ્નાતકની સાથે કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનનો ડીપ્લોમાં / સર્ટીફીકેટ કોર્ષ (સરકાર માન્ય) કરેલ હોવો જોઈએ અને MS OFFICE, એકાઉન્ટ સોફ્ટવેર, GIS SOFTWARE, હાર્ડવેરમાં પાયાનું કૌશલ્ય તેમજ ઓફીસ મેનેજમેન્ટ તથા ફાઈલીગ સિસ્ટમમાં મૂળભૂત જ્ઞાન, ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી બનેમાં ટાઈપીંગની કુશળતા જરૂરી.
વધારી લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
અનુભવ : ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષ
13,000/- પ્રતિ માસ
ઈમ્યુનાઈઝેશન ફિલ્ડ વોલેન્ટીયર01BSW/MSW, BRS/MRM તેમજ રસીકરણને લગત ફિલ્ડ કામગીરીનો અનુભવ, તાલુકા, પ્રા.આ.કેન્દ્ર અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરની કામગીરીનું પ્લાનિંગ અને અમલીકરણ કરવાની કુશળતા, પોતાનું ટુ વ્હીલર વાહન તમામ કાગળો સાથેનું હોવું જરૂરી છે.
ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી ભાષાના જાણકાર તથા કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન જરૂરી.
મૌખિક અને લેખીત વ્યવહાર કરવાની કુશળતા, તાલુકા, પીએચસી અને યુએચસીની આરોગ્ય વિષયક કામગીરીના માળખાનું જ્ઞાન, સારી ચાલ ચલણગત ધરાવતા હ્હોવા જોઈએ.
પ્રતિ માસ વધુમાં વધુ કુલ 20 દિવસના 600/- લેખે તથા મુસાફરી ભથ્થા પેટે 20 દિવસના પ્રતિ દિવસ રૂ. 300/- મળવાપાત્ર છે.
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર / એ.એન.એમ. (એન.એચ.એમ.)16ઓક્ઝીલ્યરી નર્સિંગ મીડવાઈફ / એફ.એચ.ડબલ્યુનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ તેમજ ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ.12500/- પ્રતિ માસ
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર / એ.એન.એમ. (આર.બી.એસ.કે.)05ઓક્ઝીલ્યરી નર્સિંગ મીડવાઈફ / એફ.એચ.ડબલ્યુનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ તેમજ ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ હોવું જોઈએ.12500/- પ્રતિ માસ

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022

વય મર્યાદા

ઉમેદવારની ઉંમર વધુમાં વધુ 40 વર્ષની હોવી જોઈએ.

પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારને 11 માસના કરારના ધોરણે નિયુક્તિ આપવામાં આવશે. જે ઉમેદવારના કોન્ટ્રાક્ટ પીરીયડ દરમ્યાન ઉમેદવારની કામગીરી આધારે પ્રોગ્રામની મુદ્દત સુધી લંબાવી શકાશે.

આ પણ જુઓ : સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2022

NHM જામનગર ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ક્રમ 1 થી 3ના ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા / પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. જેમાંથી મેરીટ મુજબના ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલવવામાં આવશે. જેમાંથી જરૂરિયાત મુજબના ઉમેદવારોને પસંદગી કરી પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવામાં આવશે. ક્રમ 4 થી 6 માટે છેલ્લા વર્ષના મેરીટ તેમજ આરોગ્ય વિભાગમાં કરેલ કામગીરીના અનુભવને ધ્યાને લઇ નિમણૂક તેમજ પ્ર્રતીક્ષાયાદી બનાવવામાં આવશે.

NHM જામનગર ભરતી 2022 અરજી કઈ રીતે કરશો?

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો arogyasathi.gujarat.gov.in પર જઈએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

NHM જામનગર ભરતી 2022 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 08-11-2022

સત્તાવાર જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
NHM જામનગર ભરતી 2022

1 thought on “NHM જામનગર ભરતી 2022 @arogyasathi.gujarat.gov.in”

Leave a Comment