ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 - MY OJAS UPDATE

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024 : Bhavnagar Municipal Corporation દ્વારા સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર, ચીફ ફાયર ઓફિસર અને વિવિધ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી કરવા માટે નિયત નમુનામા OJAS વેબસાઈટ દ્વારા માત્ર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ojas.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024

પોસ્ટ ટાઈટલભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024
પોસ્ટ નામસ્ટેશન ફાયર ઓફિસર અને અન્ય
કુલ જગ્યા10
છેલ્લી તારીખ15-02-2024
અરજી પ્રકારઓનલાઈન

Bhavnagart Mahanagarpalika Bharti 2024

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર તારીખ 05-02-2024 થી તારીખ 15-02-2024 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજીઓ કરવાની રહેશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2024
જગ્યાનું નામકુલ જગ્યા
સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર1
ચીફ ફાયર ઓફિસર1
સીટી એન્જીનીયર1
એડીશનલ સીટી એન્જીનીયર2
ગાયનેકોલોજિસ્ટ2
પીડીયાટ્રીશ્યન3
કુલ10

શૈક્ષણી લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા વગેરેની માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાતમા આપેલ તમામ માહિતી વિસ્તાર પૂર્વક વાંચો.

કોઈપણ સંજોગોમાં ટપાલ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહિ, ફક્ત ઓનલાઈન જ અરજી કરવાની રહેશે.

આ જગ્યાઓની શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્ય માહિતીઓ OJAS વેબસાઈટ ojas.gujarat.gov.in પથી મેળવવાની રહેશે.

ઉમેદવારે નિયત કરેલ ફી તારીખ 17-02-2024, 15:00 કલાક સુધીમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં ભરપાઈ કરવાની રહેશે. ફી વગરની અરજીઓ આપોઆપ ના મંજુર ગણવામાં આવશે.

આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે જરૂર જણાયે પસંદગી સમિતિ દ્વારા મેરીટ આધારિત શોર્ટ લિસ્ટેડ થયેલ ઉમેદવારોને જ લેખિત પરીક્ષામાં બોલાવવામાં આવશે.

સરકારશ્રીના નીતિ નિયમો અનુસાર અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોને ફી, ઉંમર વગેરેમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

સરકારશ્રીના નીતિ નિયમો અનુસાર SC, ST, SEBC અને EWS મહિલા, વિકલાંગ માટેની જગ્યાઓ જે તે કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.

વધુ વિગતો માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ www.bmcgujarat.com પરથી જાણકારી મેળવી લેવી.

આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે કમિશ્નરશ્રી, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-ભાવનગર જે નિર્ણય કરે તે આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે.

નોંધ: સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપેલ તમામ વિગતો વિસ્તાર પૂર્વક વાંચી ત્યાર બાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવી.

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment