બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : બોરસદ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, વાયરમેન, મદદનીશ ઈજનેર અને જગ્યાઓ એપ્રેન્ટીસથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવી.

બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23

પોસ્ટ ટાઈટલબોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022
પોસ્ટ નામએપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા
સંસ્થાબોરસદ નગરપાલિકા
અરજી છેલ્લી તારીખ13-01-2023
પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : MDM અરવલ્લી ભરતી 2022

બોરસદ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23
બોરસદ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23

આ પણ જુઓ : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ રાજકોટ ભરતી 2022-23

બોરસદ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23

બોરસદ નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટીસની વિવિધ જાગ્યો માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતીઓ નીચે મુજબ છે.

આ પણ જુઓ : પાલનપુર રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ક્રમટ્રેડનું નામલાયકાત
1કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરઆઈ.ટી.આઈ. / સરકાર માન્ય / કોર્ષ સી.સી.સી. / સી.સી.સી.+ / કોપા
2આસીસ્ટન્ટ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટરએચ. એસ. આઈ. (આઈ.ટી.આઈ / સરકાર માન્ય એસ.આઈ.કોર્ષ)
3મદદનીશ ઈજનેરડિગ્રી/ ડીપ્લોમાં સીવીલ એન્જીનીયર
ડિગ્રી/ ડીપ્લોમાં મિકેનીકલ, ઈલેક્ટ્રીકલ એન્જીનીયર
4જે.સી.બી. ડ્રાઈવરધોરણ 8 પાસ હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ
5પ્લાન્ટ ઓપરેટરઆઈ.ટી.આઈ / સરકાર માન્ય કોર્ષ
6ઇન્ટરનલ ઓડીટરB.Com / M.Com
7વાયરમેનઆઈ.ટી.આઈ / સરકાર માન્ય કોર્ષ
8ડ્રાયવર-ફાયરમેનધોરણ 8 પાસ હેવી વ્હીકલ ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ / સરકાર માન્ય કોર્ષ

આ પણ જુઓ : MDM દાહોદ ભરતી 2022

સ્ટાઈપેન્ડ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

શરતો

અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ઉમેદવારની 18 વર્ષ પૂર્ણ થયેલ હોવા જોઈએ.

અરજદારે સ્વહસ્તાક્ષરમાં અરજી કરવી અને તેની સાથે પોતાની તમામ વિગતો સાથે એલ.સી., શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાણપત્ર, અનુભવના સર્ટી, આધારકાર્ડ / ચૂંટણીકાર્ડ રજુ કરવાના રહેશે. અરજદારે પોતાનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ તથા મોબાઈલ નંબર અરજીમાં અવશ્ય દર્શાવવાના રહેશે તેમજ અરજીની જમણી બાજુના મથાળા ઉપર તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો લગાવી ફરજીયાત આડી (ક્રોસ) સહી કરવી.

આ પણ જુઓ : અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23

ઉમેદવારે અગાઉ એપ્રેન્ટીસશીપ કરેલ ન હોવી જોઈએ.

એપ્રેન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપો આપ છૂટા થયેલ ગણાશે.

આખરી નિર્ણય નગરપાલિકાનો રહેશે.

ઈન્ટરવ્યુ તારીખની જાણ નગરપાલિકા દ્વારા ટેલીફોન અને ઈ-મેઈલથી કરવામાં આવશે તથા નગરપાલિકાના નોટીસ બોર્ડ ઉપર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

નોંધ : અનિવાર્ય સંજોગોને આધિન ભરતી મેળાની તારીખમાં ફેરફાર કરવાનો હક્ક નગરપાલિકાને અબાધિત રહેશે અને ફેરફાર થયેલ તારીખની જાણ અરજદારને ટેલીફોન દ્વારા કરવામાં આવશે તથા નગરપાલિકાના નોટીસ બોર્ડ ઉપર લગાવવામાં આવશે જેની ખાસ નોંધ લેવી.

વિશેષ નોંધ : ઉપરોક્ત ભરતી ફક્ત એપ્રેન્ટીસશીપ માટે છે નોકરી માટે નથી.

નોંધ : આ ભાહ્ર્તીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી અરજી કરતા પહેલા ભરતીની ખરાઈ કરી લેવી.

આ પણ જુઓ : પશ્ચિમ રેલવે ભાવનગર ડિવિઝન ભરતી 2022

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસ અપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23

બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23 કઈ પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે?

બોરસદ નગરપાલિકા દ્વારા એપ્રેન્ટીસ પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

15 thoughts on “બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ”

Leave a Comment