અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

 
લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 : અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વર એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર સર્વેયર, ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ, પ્લમ્બર એપ્રેન્ટીસોની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

પોસ્ટ ટાઈટલઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023
પોસ્ટ નામઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023
કુલ જગ્યા08
સંસ્થાઅંકલેશ્વર નગરપાલિકા
અરજી શરૂ તારીખ19-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ24-01-2023
અરજી પ્રકારઓફલાઈન

આ પણ જુઓ : કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023
અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023

આ પણ જુઓ : જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી બોટાદ ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા 08 જગ્યાઓ માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે જેને લગતી માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

ટ્રેડ નામલાયકાતજગ્યા
સર્વેયરઆઈ.ટી.આઈ.2
ડ્રાફ્ટમેન સીવીલઆઈ.ટી.આઈ.2
પ્લમ્બરઆઈ.ટી.આઈ.4
કુલ જગ્યા08

આ પણ જુઓ : જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર 2023

વય મર્યાદા

  • 18 થી 35 વર્ષ

સ્ટાઇપેન્ડ

  • સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે.

આ પણ જુઓ : RMC MPHW ભરતી 2023

એપ્રેન્ટીસશીપનો સમયગાળો પૂર્ણ થયેથી આપોઆપ છૂટા થયેલ ગણવામાં આવશે તેમજ અગાઉ એપ્રેન્ટીસ કરેલ ઉમેદવારે અરજી કરવી નહી.

તમામ શૈક્ષણિક લાયકાતના પુરાવાની પ્રમાણિત નકલો અરજીપત્રક સાથે રજુ કરવાની રહેશે.

નોંધ : આ ભરતીની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે તેથી અરજી કરતા પહેલા ભરતીની ખરાઈ અવશ્ય કરો.

આ પણ જુઓ : ગઢડા નગરપાલિકા ભરતી 2023

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

જાહેરાત આવ્યેથી તારીખ 19-01-2023 થી તારીખ 24-01-2023 સુધીમાં બપોરના 12:00 કલાકથી સાંજે 04:00 કલાક સુધી અંકલેશ્વર નગરપાલિકા કચેરી, સમાજ સંગઠક, શાખામાંથી રૂબરૂ અરજીપત્રક મેળવી તારીખ 02-02-2023 સુધીમાં આર.પી.એડી / સ્પીડ પોસ્ટથી, મુખ્ય અધિકારી અંકલેશ્વર નગરપાલિકાના નામે (કવર ઉપર એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના ટ્રેડ સહીત લખી) મોકલી આપવાના રહેશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી નિયમો મુજબ થશે.

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

અરજી શરૂ તારીખ : 19-01-2023
અરજી છેલ્લી તારીખ : 24-01-2023

જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
માયઓજસ અપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

1 thought on “અંકલેશ્વર નગરપાલિકા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ”

Leave a Comment

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ