ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023: ધોરણ 10 પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું - MY OJAS UPDATE

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023: ધોરણ 10 પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023, ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા આવતીકાલે એટલે કે 28-07-2023 સવારના 8 કલાકે થશે જાહેર થશે. પરિણામ http://gseb.org પર જાહેર કરવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023

પોસ્ટ ટાઈટલધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023
ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023
પોસ્ટ નામધોરણ 10 પરિણામ 2022 જાહેર
બોર્ડ નામGSEB
ઓફિશિયલ વેબ સાઈટwww.gseb.org
પરિણામ પ્રકારઓનલાઈન

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ 2023

પરીક્ષાર્થીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે બોર્ડ દ્વારા વેબસાઈટની સાથે સાથે મોબાઈ નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેમજ પરીક્ષાર્થીઓ બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org પર પરિણામ જોઈ શકશો. તેમજ વોટ્સઅપ નંબર 6357300971 પરથી પણ ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ 2023 જાણી શકાશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે જુલાઇ -૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી) અને સંસ્કૃત પ્રથમાની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

STD 10th Result 2023

વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પોતાની જુલાઇ-૨૦૨૩ પૂરક પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ WhatsApp Number 6357300971 પર પણ પોતાનો જુલાઇ-૨૦૨૩ પૂરક પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે.

ધોરણ 10 રિજલ્ટ 2023

વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક અને S.R. નકલ શાળાવાર મોકલવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી અને દફતર ચકાસણીની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ગુણચકાસણીની અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. પરિણામ બાદ નામ સુધારાની દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં કરવાની રહેશે. જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.

પરિણામ જાણવાની ઓફિશિયલ લિંક www.gseb.org છે.

Leave a Comment