ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 04-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે.

ધોરણ 12 પરિણામ જાહેર

જુલાઈ 2022માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ, સંસ્કૃત માધ્યમ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ 04-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે જાહેર થશે.

ધોરણ 12 આર્ટસ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર ધોરણ 12 કોમર્સ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર ધોરણ 12 સાયન્સ પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ કઈ રીતે જોવું

– સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gseb.org – ધોરણ 12 પુરક પરીક્ષા પરિણામ વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો. – તમારો પ્રવાહ સિલેક્ટ કરો. – તમારો બેઠક ક્રમાંક નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો – તમારું પરિણામ દેખાડશે.