રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગની શહેરી મેલેરિયા યોજના માટે મેલેરિયા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન, વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણની વિવિધ ક્ષેત્રિય કામગીરી માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે તા. ૨૭/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૨ સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સુધી સવારે ૦૯:૦૦ કલાકથી ૧૨:૦૦ કલાક સુધી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

પોસ્ટ નામ

વીબીડી વોલેન્ટીયર્સ (પુરુષ)

લાયકાત

ઓછામાં ઓછુ ધોરણ 8 પાસ

પગાર

રૂ. 8900/- (ઉચ્ચ માનદવેતન)

વય મર્યાદા

જાહેરાતના દિવસે 18 વર્ષથી ઓછી નહિ અને 45 વર્ષથી વધુ નહિ.