GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3)

પોસ્ટ નામ

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ 3)

સંસ્થા નામ

ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ

આ ફાઈનલ સિલેકટ લિસ્ટ આ સંવર્ગના પંચાયત વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ભરતી નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી તેમજ મંડળની આ સંવર્ગની વિગતવાર જાહેરાતમાં જણાવેલ જોગવાઈઓને આધીન રહીને બહાર પાડવામાં આવે છે.