ગુગલ ન્યુઝ અમને ફોલો કરો અહીં ક્લિક કરો
         

GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર @gpssb.gujarat.gov.in

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના જાહેરનામાં ક્રમાંક : કેપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/KH તા. ૨૨/૦૭/૨૦૨૧ના જાહેરનામાંથી બહાર પાડવામાં આવેલ ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ (ક્લાસ 3), રિક્રુટમેન્ટ (એકઝામીનેશન) રૂલ્સ – ૨૦૨૧ની જોગવાઈ મુજબ આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટ અને રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે.

GPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

જાહેરાત ક્રમાંક16/2021-2022
પોસ્ટ ટાઈટલGPSSB ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર
પોસ્ટ નામફિમેલ હેલ્થ વર્કર (વર્ગ 3)
સંસ્થાગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેકશન બોર્ડ
સત્તાવાર વેબસાઈટwww.gpssb.gujarat.gov.in
ફાઈલપીડીએફ

જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો ઓનલાઈન

FHW સિલેકશન લિસ્ટ 2022 જાહેર

આ ફાઈનલ સિલેકશન લિસ્ટમાં કુલ 3125 નામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ફાઈનલ સિલેકટ લિસ્ટ આ સંવર્ગના પંચાયત વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ભરતી નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી તેમજ મંડળની આ સંવર્ગની વિગતવાર જાહેરાતમાં જણાવેલ જોગવાઈઓને આધીન રહીને બહાર પાડવામાં આવે છે.

આ ફાઈનલ સિલેક્ટ લિસ્ટ પંચાયત વિભાગના પત્ર ક્રમાંક : મકમ/૨૦૨૦૨૨/૨૦૯૨/ખ તા. 31/08/2022 થી આપવામાં આવેલા રીવાઈઝ માંગણીપત્રકમાં દર્શાવેલ જીલ્લા પંચાયત વાઈઝ/કેટેગરી વાઈઝ, જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઈને બહાર પાડવામાં આવે છે.

સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ના ઠરાવ ક્રમાંક : CRR/102018/461239/G-2થી અનુસુચિત જનજાતિના ઉમેદવારોને જે તે સંવર્ગમાં નિમણૂક આપતા પહેલા તેઓના અનુસુચિત જનજાતિના જાતિ પ્રમાણપત્રોની આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હેઠળની વિશ્લેષણ સમિતિ/સક્ષમ સત્તાધિકારી દ્વારા ખરાઈ/ચકાસણી કરાયા બાદ જ નિમણૂક આપવાની રહેશે, તેવુ ઠરાવેલ હોઈ, સબંધિત નિમણૂક સત્તાધિકારી દ્વારા આ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ અનુસુચિત જનજાતિના ઉમેદવારોના અનુસુચિત જનજાતિના પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ/ચકાસણીને આધીન મંડળ દ્વારા આ ફાઈનલ સિલેક્ટ લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવે છે. જેથી નિમણૂક સત્તાધિકારી દ્વારા આ પ્રકારની ખરાઈ/ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જ અનુસુચિત જન જાતિ ઉમેદવારોને નિમણૂક આપવાની રહેશે.

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2022

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર રેક્મેન્ડેશન લિસ્ટ 2022

સામાજિક અને ન્યાય અને અધિકારીકતા વિભાગ, ગાંધીનગરના તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૨ના પરિપત્ર ક્રમાંક : સક્ષપ/૧૨૨૦૨૨/૮૬૩૫/અ થી ઠરાવ્યા મુજબ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC)ના ઉમેદવારોને નિમણૂક આપતા પૂર્વે તેઓના જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઇ/ચકાસણી નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતી કલ્યાણની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે કરાવી લેવા માટેની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જેથી આ ફાઈનલ સિલેક્ટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC)ના તમામ ઉમેદવારોના જાતિ પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ / ચકાસણી સંબંધિત નિમણૂક સત્તાધિકારી દ્વારા નિયામકશ્રી વિકસતી જાતિ કલ્યાણ કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે કરાવી લેવાની રહેશે, ત્યારબાદ જ નિમણૂક સત્તાધિકારી દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત (SEBC) વર્ગના ઉમેદવારોને નિમણૂક આપવાની રહેશે.

આ ફાઈનલ સીલેક્ટ લીસ્ટમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોના શૈક્ષણિક લાયકાત, જન્મ તારીખ, જાતિ વગેરે અંગેના અસલ પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી સંબંધિત નિમણૂક સત્તાધિકારી દ્વારા કરી લેવાની રહેશે અને ત્યાર બાદ જ સંબંધિત ઉમેદવારોને નિમણૂક આપવાની રહેશે.

ગુજરાતના તમામ ગામના નકશા જુઓ

આ જાહેરાતના હેતુ માટે person with benchmark disability (દિવ્યાંગ) ઉમેદવારો તથા માજી સૈનિકો (ex-serviceman) ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ (minimum qualifying standard) મંડળ દ્વારા 16.667/100 માર્ક્સ નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ છે.

આ જાહેરાતહેતુ માટે દિવ્યાંગ ઉમેદવારો તથા માજી સૈનિક ઉમેદવારો સિવાયના અન્ય કેટેગરી (gen/ews/sebc/sc/st)ના તમામ ઉમેદવારો માટે લઘુતમ લાયકી ધોરણ (minimum qualifying standard) મંડળ દ્વારા 33.333/100 માર્ક્સ નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ છે.

નોંધ : વધુ સુચના વાંચવા માટે નીચે આપેલ PDF ફાઈલ વાંચો.

ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન કટ ઓફ માર્ક્સ 2022 / FHW કટ ઓફ માર્ક્સ 2022

કેટેગરીમિનીમમ કટ ઓફ માર્ક્સ
GENERAL (ફીમેલ)46.380
SC (ફીમેલ)42.420
SEBC (ફીમેલ)40.070
EWS (ફીમેલ)33.410
ST (ફીમેલ)36.390
PwBD (દિવ્યાંગ)18.190
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022
ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સિલેકશન લિસ્ટ 2022

Leave a Comment

એવોકાડોના ફાયદાઓ / Benefits of Avocado મીઠું ખાવાથી થતું નુકશાન | Side Effect of Salt ખાલી પેટે પપૈયું ખાવાના ફાયદા લીમડાના પાનના ફાયદાઓ | દેશી દવા છે લીમડાના પાન Kiwi ખાવાના અદભુત ફાયદા | Benefits of Kiwi
આમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ