12 પાસ ભરતી 2023 - MY OJAS UPDATE

આંગણવાડી ભરતી 2023: 10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 | આંગણવાડી ભરતી 2023

આંગણવાડી ભરતી 2023: સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (ICDS) અંતર્ગત આઈ.સી.ડી.એસ. શાખા, વિવિધ જીલ્લા પંચાયત/મહાનગરપાલિકા દ્વારા કાર્યરત આંગણવાડી કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ અંગે ઓનલાઈન ભરતી માટેની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. અંદાજીત કુલ 10,000થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023 સમગ્ર ગુજરાતમાં વિવિધ આંગણવાડીમાં કાર્યકર/તેડાગરની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી … Read more

VMC ભરતી 2023: 12 પાસ પર એપ્રેન્ટીસ ભરતી

VMC ભરતી 2023

VMC ભરતી 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના હેઠળ વર્ષ 2023ના સત્રમાં ઓફીસ આસીસ્ટન્ટ (પ્યુન) ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત કરેલ અરજી ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. VMC ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ VMC ભરતી 2023 / VMC એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2023VMC Bharti 2023 / VMC Apprentices Bharti 2023VMC … Read more

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: 8 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને ITI પાસ

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023

સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય દર્શાવેલ ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસશીપ માટે ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, બુક બાઈન્ડર અને અન્ય કુલ … Read more