એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 - MY OJAS UPDATE

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 : કરજણ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ વાયરમેન, ગાર્ડનર, પ્લમ્બર અને અન્ય જગ્યાઓ એપ્રેન્ટીસથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવાની રહેશે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા – સ્થળ કરજણ, વડોદરા અરજી … Read more

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022

અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 : અંકલેશ્વર નગરપાલિકા અંકલેશ્વર એપ્રેન્ટીસ એક્ટ – 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર ડિઝલ મિકેનીકલ, સર્વેયર, ડ્રાફ્ટમેન સીવીલ, પ્લમ્બરની એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરવાની રહેશે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા … Read more

બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23 એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બોરસદ નગરપાલિકા એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022-23

બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : બોરસદ નગરપાલિકામાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, વાયરમેન, મદદનીશ ઈજનેર અને જગ્યાઓ એપ્રેન્ટીસથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરવી. બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022-23 પોસ્ટ ટાઈટલ બોરસદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 કુલ જગ્યા – સંસ્થા બોરસદ નગરપાલિકા અરજી … Read more

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022, આજે જ અરજી કરો

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, મહેસાણા વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર (1) મીકેનીક ડીઝલ (2) મીકેનીક મોટર વ્હીકલ (3) ઈલેક્ટ્રીશીયન (4) શીટ મેટલ વર્કર (5) વેલ્ડર (6) એડવાન્સ ડીઝલ (7) કોપા ITI ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને … Read more