ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023: GSEB SSC Hall Ticket 2023, 14 માર્ચથી શરૂ થશે પરીક્ષા - MY OJAS UPDATE

ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023: GSEB SSC Hall Ticket 2023, 14 માર્ચથી શરૂ થશે પરીક્ષા

ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર GSEB SSC હોલ ટિકિટ 2023 પ્રકાશિત કરે છે. GSEB SSC Admit Card 2023 ગુજરાત બોર્ડ-GSEB.ORGની સત્તાવાર વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ થશે. શાળાઓ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર શાળા લોગીન દ્વારા GSEB Std 10 Hall Ticket 2023 ડાઉનલોડ કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓએ SSC હોલ ટિકિટ GSEB 2023 એકત્રિત કરવા માટે તેમની સંબંધિત શાળાઓની મુલાકાત લેવી પડશે.

ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023

પોસ્ટ ટાઈટલધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023
પોસ્ટ નામGSEB SSC Hall Ticket 2023
સંસ્થા નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર
રાજ્યગુજરાત
સત્તાવાર વેબસાઈટgseb.org
ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023
ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023

GSEB SSC Hall Ticket 2023

ધોરણ 10 ના તમામ ઉમેદવારોની માર્ચ 2023ની જાહેર પરીક્ષા તારીખ 14-03-2023 થી શરૂ થનાર છે. પરીક્ષાર્થીઓના પ્રવેશપત્ર (હોલટિકિટ) તારીખ 28-02-2023 થી બોર્ડની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે.

ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી?

માર્ચ-2023ની ધો.10ની એસ.એસ.સી. પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર નિયમિત, રીપિટર, પૃથ્થક, ખાનગી ઉમેદવારોની Hall Ticket (પ્રવેશિકા)ની ઓનલાઇન પ્રિન્ટ નોંધાયેલ માધ્યમિક શાળાના આચાર્યશ્રીઓ દ્વારા બોર્ડની વેબસાઇટ ssc.gsebgt.in અથવા gsebht.in અથવા gseb.org પરથી શાળા દ્વારા શાળાનો ઈન્ડેક્ષ નંબર તથા શાળાનો નોંધાયેલ મોબાઈલ નંબર અથવા ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. દ્વારા લોગીન કરી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ કાઢીને પરીક્ષાર્થીના માર્ચ-2023 પરીક્ષાના આવેદનપત્ર મુજબના વિષયો / માધ્યમની ખરાઈ કરીને પ્રવેશપત્રમાં નીચે નિયત કરેલ જગ્યાએ પરીક્ષાર્થીનો ફોટો ચોંટાડી, પરીક્ષાર્થીની સહી, પરીક્ષાર્થીના વર્ગ શિક્ષકની સહી તેમજ નિયત જગ્યાએ આચાર્યશ્રીના સહી-સિક્કા (અડધી સહી અને સિક્કો ફોટા પર આવે તે રીતે) કરીને પરીક્ષાર્થીઓને આપવાની રહેશે અને તેની સાથે પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષા માટેની ધોરણ 10ની સુચના (નં 1 થી 13) પ્રવેશપત્રના પાછળના ભાગે પ્રિન્ટ કરી પરીક્ષાથી અને આચાર્યના સહી સાથે ફરજીયાત આપવાનની રહેશે.

14 માર્ચથી શરૂ થશે પરીક્ષા

આ વખતે ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 14 માર્ચ 2023ના રોજ શરૂ થશે. જેના પ્રવેશપત્ર (હોલ ટિકિટ) તારીખ 28-02-2023ના રોજથી ડાઉનલોડ શરૂ થશે.

નોંધ: GSEB દ્વારા જાહેર થયેલ સુચના (નોટિફિકેશન) અવશ્ય વાંચો.

અખબાર યાદીઅહીં ક્લિક કરો
ધોરણ 10 હોલ ટિકિટ નોટિફિકેશન 2023અહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

2 thoughts on “ધોરણ 10 પરીક્ષા પ્રવેશપત્ર 2023: GSEB SSC Hall Ticket 2023, 14 માર્ચથી શરૂ થશે પરીક્ષા”

Leave a Comment