ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023 - MY OJAS UPDATE

ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023

ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12ની આર્ટસની પરીક્ષા તારીખ 14-03-2023 થી તારીખ 29-03-2023 દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ કેન્દ્રો ખાતે લેવામાં આવી હતી. ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

  • પરિણામ તારીખ 31-05-2023 ના રોજ 8:00 કલાકે જાહેર થશે.
  • www.gseb.org સાઈટ પર પરિણામ જોઈ શકાશે.
  • વોટ્સએપ નંબર 6357300971 પર બેઠક ક્રમાંક મોકલી ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 જોઈ શકાશે.

ધોરણ 12 કોમર્સ રિઝલ્ટ જુઓ

ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023
ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 પરિણામ 2023 | ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023

ધોરણ 12 રિઝલ્ટ જુઓ

ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023

માર્ચ 2023માં લેવાયેલ GSEB 12th આર્ટસ પરિણામ 2023 / GSEB 12th આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 મે મેહીનાના અંતમાં જાહેર થવાની સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ પોતાનો સીટ નંબર (રોલ નંબર) નાખીને જોઈ શકશે. ધોરણ 12 પરિણામ 2023 / ધોરણ 12 રિઝલ્ટ 2023 / GSEB 12th પરિણામ 2023 / GSEB 12th રિઝલ્ટ 2023 સત્તાવાર વેબસાઈટ www.gseb.org પર જોઈ શકાશે.

ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023

માર્ચ 2023માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ અને સંસ્કૃત માધ્યમનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે.

ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ / ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ

વર્ષ 2022ના પરિણામ પર એક નજર કરીએ તો સમગ્ર રાજ્યનું કુલ 86.91% પરિણામ જોવા મળ્યું હતું. વર્ષ 2022ની પરીક્ષા રાજ્યના 488 કેન્દ્રો પર લેવાઈ હતી.

વોટ્સએપ પર પરિણામ મેળવી શકાશે

GSEB Std 12th Arts Result 2023 / Std 12th Arts Result 2023 / GSEB 12th Result 2023 / GSEB HSC Result 2023 પરિણામ વોટ્સએપમાં મારફતે જોઈ શકાશે આ નવી સુવિધા આ વખતે બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપ નંબર 6357300971 પર પણ પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલી પરિણામ મેળવી શકે છે.

ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 કઈ રીતે જોવું?

  • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gseb.org
  • ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023 વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
  • તમારો પ્રવાહ સિલેક્ટ કરો.
  • તમારો બેઠક ક્રમાંક નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
  • તમારું પરિણામ દેખાડશે.
GSEB 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023અહીં ક્લિક કરો
GSEB 12 કોમર્સ પરિણામ 2023અહીં ક્લિક કરો
માયઓજસઅપડેટ હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

1 thought on “ધોરણ 12 આર્ટસ રિઝલ્ટ 2023 | ધોરણ 12 આર્ટસ પરિણામ 2023”

Leave a Comment