વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022  વેઇટિંગ રાઉન્ડ

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, ગાંધીનગર બહાર પાડેલ ભરતી પ્રક્રિયામાં વિદ્યાસહાય ભરતી (1 થી 5 અને 6 થી 8 ગજરાતી માધ્યમ)ની સામાન્ય અને ઘટની જગ્યાઓ માટે વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર બાબત.

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 (ધો. 1 થી 5 અને ધો. 6 થી 8 ગુજરાતી માધ્યમ) પ્રતીક્ષાયાદી તબક્કો (સામાન્ય જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી ધોરણ 1 થી 5 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કટ ઓફ માર્ક્સ 2022  (સામાન્ય જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી ધોરણ 6 થી 8 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કટ ઓફ માર્ક્સ 2022 (સામાન્ય જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 (ધો. 1 થી 5 અને ધો. 6 થી 8 ગુજરાતી માધ્યમ) પ્રતીક્ષાયાદી તબક્કો (ઘટ જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી ધોરણ 1 થી 5 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કટ ઓફ માર્ક્સ 2022  (ઘટ જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી ધોરણ 6 થી 8 વેઇટિંગ રાઉન્ડ કટ ઓફ માર્ક્સ 2022  (ઘટ જગ્યા)

વિદ્યાસહાયક ભરતી વેઇટિંગ રાઉન્ડ કોલ લેટર 2022