ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ તા. 06-08-2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ જાહેર

જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું રીઝલ્ટ જોવા માંગે છે તેઓ ઓફિશિયલ સાઈટમાં જઈને તેનો સીટ નંબરનો નાખીને જોઈ શકશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 કઈ રીતે જોવું?

– સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જાઓ -> www.gseb.org – ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો. – સીરીજ સિલેક્ટ કરો. – તમારો બેઠક ક્રમાંક નાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો – તમારું રીઝલ્ટ દેખાડશે.