નેશનલ હેલ્થ મિશન દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

અરજી કરવા  અહીં ક્લિક કરો

જાહેરાત વાંચવા માટે  અહીં ક્લિક કરો

અરજી ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

આરોગ્ય અને પ.ક. શાખા, જીલ્લા પંચાયત કચેરી, દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાળીયા) ખાતે નેશનલ મિશન અંતર્ગત 11 માસના કરાર ધોરણે ફિક્સ માસિક પગારથી

પોસ્ટ નામ

NHM આયુષ, RBSK આયુષ, સ્ટાફ નર્સ અને અન્ય

વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

કુલ જગ્યા

38

વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

શૈક્ષણિક લાયકાત  

દરેક પોસ્ટ પ્રમાણે અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત આપવા આવી છે

વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

ઉમેદવારોની પસંદગી સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ મેરીટ પ્રમાણે થશે.

વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

અરજી ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો