ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022

ચાલો ત્યાં ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ લેખમાં મેળવીએ.

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા ઘર વિહોણા કુટુંબોને પોતાનું ઘર બનાવી શકે તે ઉમદા હેતુથી 100 ચો.વારના ઘરથાળના પ્લોટ મફત આપવાની આ યોજનામાં

ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજનાની શરૂઆત વર્ષ ૧૯૭૨થી થઇ છે.

માહિતી અમને વિવિધ સોશિયલ મિડિયા પ્લેટ ફોર્મના માધ્યમ દ્વારા મળેલ છે. અપને વિનંતી છે આ યોજનાની વધુ માહિતી માટે ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવી શકશો.

પોસ્ટ નામ : ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ વિભાગ : પંચાયત વિભાગ ગુજરાત લાભ કોને મળશે? : ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગરીબ લોકોને રાજ્ય : ગુજરાત

પાંચ વર્ષ પૂર્વે ૦૧ મે ૨૦૧૭ના રોજ ગુજરાત સ્થાપના દિવસે આ યોજનામાં સુધારો કર્યો હતો.

1લી મે 2017ના રોજ થયેલ ઠરાવની પ્રસ્તાવના

01/05/2017નો સંપૂર્ણ ઠરાવ નીચે બોક્સમાં લીંક આપેલ છે તે ડાઉનલોડ કરીને વાંચો.

30 જુલાઈ 2022ના રોજ થયેલ પરિપત્રનો વિષય અને સંદર્ભ

30/07/2022નો સંપૂર્ણ પરિપત્ર નીચે બોક્સમાં લીંક આપેલ છે તે ડાઉનલોડ કરીને વાંચો.

ડોક્યુમેન્ટ યાદી

– અરજી ફોર્મ – રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ – ચૂંટણીકાર્ડની ઝેરોક્ષ / આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ – SECCઅ નામની વિગતો – અરજી ફોર્મ – રેશનકાર્ડની ઝેરોક્ષ

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓએ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અરજીને લગતી તમામ માહિતી માટે આપના ગામના તલાટી મંત્રી શ્રી પાસેથી માહિતી મેળવો અને અરજી કરો.