સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના ભરતી 2022 - MY OJAS UPDATE

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022

ICPS ડાંગ ભરતી 2022 : ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) હેઠળ રચાયેલ જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ આહવા-ડાંગ માટે 11 માસના કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અરજી કરો. ICPS ડાંગ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ICPS ડાંગ ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

ICPS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

ICPS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022

ICPS દેવભૂમિ દ્વારકા ભરતી 2022 : સામાજિક અને ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં કાર્યરત જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, દેવભૂમિ દ્વારકા માટે 11 માસ કરાર આધારિત તદ્દન હંગામી ધોરણે મંજુર થયેલ જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે. ICPS દેવભૂમિ દ્વારકા … Read more